SCPEC
Հայ Eng Рус
Սկիզբ|Հետադարձ կապ|ՀՏՀ|Կայքի քարտեզ
 Փնտրել
Նախագահի ողջույնի խոսք
Առաքելությունը եւ նպատակները
Գործունեության շրջանակները
Հանձնաժողովի լիազորությունները
Նախագահի լիազորությունները
Պատմությունը
Կառուցվածքը
Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
Թափուր աշխատատեղեր
Ներածություն
Հայտարարություններ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու մասին
Հայտարարություններ քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու վերաբերյալ
Հայտարարություն փորձագետ ներգրավելու մասին
Անվանացանկ
Հաստիքային ցուցակ
Կադրերի ռեզերվ

ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ը կազմավորվել է 2001 թվականին

ՄԱԿ-ի գնահատման 6-րդ համաժողով

Հայաստան.փորձագիտական գնահատման զեկույց

Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է հակամենաշնորհային քաղաքականության միջպետական խորհրդի անդամ

ՀՔՄԽ 44-րդ հերթական նիստ, 13-15 ապրիլ 2016, ք.Երևան


Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Միջազգային մրցակցության ցանց կազմակերպության անդամ

ՄՄՑ 16-րդ տարեկան համաժողովը
Ստացեք Adobe Reader
 
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը հայտարարում է փորձագետ ներգրավելու մասին
 • 01 հոկտեմբերի, 2020թ․

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) ընդհանուր քաղաքականության և շուկաների վերլուծության վարչության շուկաների վերլուծության բաժնում (այսուհետ՝ նաև Բաժին) փորձագետ ներգրավելու համար

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

Ակնկալվում է փորձագետի կողմից ապրանքային շուկաների մրցակցային միջավայրի գնահատմանն ուղղված ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացում, տնտեսվարող սուբյեկտներից, պետական մարմիններից և դրանց պաշտոնատար անձանցից տեղեկատվության հավաքագրման և մշակման աշխատանքների իրականացում, Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի շրջանակներում անդրսահմանային ապրանքային շուկաների մրցակցային միջավայրի գնահատմանն ուղղված ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացում, ապրանքային շուկայի հետազոտական աշխատանքների ինչպես նաև կառուցվածքի ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացում, տնտեսվարող սուբյեկտների, պետական մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից ընդունված ակտերի, այլ փաստաթղթերի, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենսդրությանը հակասելու վերաբերյալ եզրակացությունների պատրաստման աշխատանքների իրականացում, տնտեսական մրցակցության ոլորտին առնչվող Եվրասիական տնտեսական միության նորմատիվ իրավական ակտերում, այլ միջազգային փաստաթղթերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելուն ուղղված աշխատանքների իրականացում, տնտեսական մրցակցության ոլորտին առնչվող Եվրասիական տնտեսական միության հետ համատեղ իրականացվող ուսումնասիրությունների աշխատանքներին մասնակցություն և առաջարկների ներկայացում, ինչպես նաև Կանոնադրությամբ նախատեսված՝ Բաժնի գործառույթների իրականացման համար անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարված այլ աշխատանքների կատարում:

Նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ.
 • հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ տասներկու ամիս:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձինք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական.
 • Հայտարարություն՝ նշված սահմանափակումների բացակայության մասին.
  պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 04.10.2020թ.

Ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն:

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Տիգրան Մեծ 4, 2-րդ հարկ, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am 

Դիմումի ձևը

 Ծրագիրը

 Հայտարարություն սահմանափակումների բացակայության մասին

 

07 հոկտեմբերի, 2020թ․  

Տեղեկատվություն ընդհանուր քաղաքականության և շուկաների վերլուծության վարչության շուկաների վերլուծության բաժնում ներգրավված փորձագետի մասին

 

 • 23 սեպտեմբերի, 2020թ․

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) իրավաբանական վարչության օրենսդրության վերլուծության և իրավական ապահովման բաժնում (այսուհետ՝ նաև Բաժին) փորձագետ ներգրավելու համար

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

Ակնկալվում է փորձագետի կողմից տնտեսական մրցակցության պաշտպանությանն առնչվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի և այլ իրավական ակտերի մշակման աշխատանքների իրականացում, Եվրասիական տնտեսական միության նորմատիվ իրավական ակտերում, այլ միջազգային փաստաթղթերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելուն ուղղված աշխատանքներ, այդ կապակցությամբ կազմակերպված և այլ տեսակոնֆերանսներին մասնակցություն և առաջարկությունների և դիրքորոշումների ներկայացում, միջգերատեսչական աշխատանքային խմբերի աշխատանքներին մասնակցություն, ՀՀ կառավարության նիստի, նախարարական կոմիտեների նիստերի օրակարգերում ընդգրկված հարցերի ուսումնասիրություն և վերլուծություն, դրանց վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում, օտարերկրյա պետություններում մրցակցության պաշտպանություն իրականացնող մարմինների գործունեության բնագավառում գործող օրենսդրական փաստաթղթերի հավաքագրման, վերլուծության, համապատասխան առաջարկների ներկայացման, օտարերկրյա իրավական ակտերի, իրավակիրառ փորձի և դատական նախադեպերի ուսումնասիրություն, համեմատական վերլուծություն, Հանձնաժողովի գործունեության իրավական կողմի վերլուծություն, Հանձնաժողովի շահերի պաշտպանությունը օտարերկրյա պետությունների, միջազգային և այլ կազմակերպությունների իրավասու մարմինների ներկայացուցիչների հետ քննարկումներին, սեմինարներին, իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ քննարկումներին, համապատասխան դիրքորոշումների և առաջարկությունների ներկայացում, իրավական ակտերի և պայմանագրերի փորձաքննության հետ կապված անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացում, իրավախորհրդատվության տրամադրում, Հանձնաժողովի որոշումների, Հանձնաժողովի նախագահի և գլխավոր քարտուղարի ստորագրմանը ներկայացվող հրամանների նախագծերի և գրությունների, իրավական ակտերի նախագծերի, այլ փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների իրականացում, իրավական եզրակացությունների տրամադրում։

Նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն իրավագիտություն մասնագիտությամբ
 • հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներին տիրապետում
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն

Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ մեկ տարի:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձինք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական.
 • Հայտարարություն՝ նշված սահմանափակումների բացակայության մասին.
 • պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 28.09.2020թ.

Ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն։

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Տիգրան Մեծի 4 շ, հեռ. 060-830-840, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am։

 

Դիմումի ձևը

 Ծրագիրը

 Հայտարարություն սահմանափակումների բացակայության մասին

 

30 սեպտեմբերի, 2020թ․  

Տեղեկատվություն իրավաբանական վարչության օրենսդրության վերլուծության և իրավական ապահովման բաժնում  ներգրավված փորձագետի մասին

 

 • 07 օգոստոսի, 2020թ․

 ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) իրավաբանական վարչության վարչական վարույթի և դատական ներկայացուցչության բաժնում (այսուհետ՝ նաև Բաժին) փորձագետ ներգրավելու համար

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

Ակնկալվում է փորձագետի կողմից վարչական վարույթի հարուցման և իրականացման աշխատանքներին մասնակցություն, վարչական վարույթների արդյունքում նախապատրաստվող որոշումների և այլ փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ, Հանձնաժողովի որոշումների չկատարման դեպքում հայցադիմումների, դիմումների, բողոքների, այլ դատավարական փաստաթղթերի պատրաստում և ներկայացում դատարան կամ հարկադիր կատարման ծառայություն, Հանձնաժողովի մասնակցությամբ քննվող գործերով հայցադիմումի պատասխանների, վերաքննիչ և (կամ) վճռաբեկ բողոքների, վերաքննիչ բողոքի պատասխանների, վճռաբեկ բողոքի պատասխանների, այլ դատավարական փաստաթղթերի կազմում և ներկայացնում դատարան, Հանձնաժողովի շահերի պաշտպանություն բոլոր դատարաններում, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, պետական մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց դիմումներով բարձրացված հարցերի պատասխանների պատրաստում, Հանձնաժողովի որոշումների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացում, Հանձնաժողովի շահերի պաշտպանության իրականացում Հանձնաժողովի մասնակցությամբ վարչական և քաղաքացիական գործերով կայացված դատական ակտերի հարկադիր կատարման փուլում, ինչպես նաև սնանկության գործերով։

նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն իրավագիտություն մասնագիտությամբ
 • հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների տիրապետում
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն
  Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ մեկ տարի:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում.
 •  տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 •  արական սեռի անձինք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական.
 • Հայտարարություն՝ նշված սահմանափակումների բացակայության մասին.
  պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

 

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 12.08.2020թ.

Ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն։

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Տիգրան Մեծի 4շ, հեռ.060-830-840, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am։

 Դիմումի ձևը

 Ծրագիրը

 Հայտարարություն սահմանափակումների բացակայության մասին

 

 17 օգոստոսի, 2020թ․  

Տեղեկատվություն իրավաբանական վարչության վարչական վարույթի և դատական ներկայացուցչության բաժնում բաժնում ներգրավված փորձագետի մասին

 

 

 • 08 հուլիսի, 2020թ․

 ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) ընդհանուր քաղաքականության և շուկաների վերլուծության վարչության ընդհանուր քաղաքականության մշակման և մեթոդաբանության բաժնում (այսուհետ՝ նաև Բաժին) փորձագետ ներգրավելու համար

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

Ակնկալվում է փորձագետի կողմից ապրանքային շուկաների մրցակցային միջավայրի գնահատմանն ուղղված ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացում, տնտեսվարող սուբյեկտներից, պետական մարմիններից և դրանց պաշտոնատար անձանցից տեղեկատվության հավաքագրման և մշակման աշխատանքների իրականացում, Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի շրջանակներում անդրսահմանային ապրանքային շուկաների մրցակցային միջավայրի գնահատմանն ուղղված ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացում, ապրանքային շուկայի հետազոտական աշխատանքների ինչպես նաև կառուցվածքի ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացում, տնտեսվարող սուբյեկտների, պետական մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից ընդունված ակտերի, այլ փաստաթղթերի, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենսդրությանը հակասելու վերաբերյալ եզրակացությունների պատրաստման աշխատանքների իրականացում, տնտեսական մրցակցության ոլորտին առնչվող Եվրասիական տնտեսական միության նորմատիվ իրավական ակտերում, այլ միջազգային փաստաթղթերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելուն ուղղված աշխատանքների իրականացում, տնտեսական մրցակցության ոլորտին առնչվող Եվրասիական տնտեսական միության հետ համատեղ իրականացվող ուսումնասիրությունների աշխատանքներին մասնակցություն և առաջարկների ներկայացում, ինչպես նաև Կանոնադրությամբ նախատեսված՝ Բաժնի գործառույթների իրականացման համար անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարված այլ աշխատանքների կատարում:

Նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ.
 • հանրային ծառայության ոլորտում առնվազն վեց ամսվա ստաժ կամ առնվազն վեց ամսվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ.
 • հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին տիրապետում․
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն

Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ տասներկու ամիս:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձինք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական.
 • հայտարարություն՝ նշված սահմանափակումների բացակայության մասին.
  պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 13.07.2020թ.

Ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն:

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Տիգրան Մեծ 4, 2-րդ հարկ, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am 

 

Դիմումի ձևը

Ծրագիրը

Հայտարարություն սահմանափակումների բացակայության մասին

 

 15 հուլիսի, 2020թ․  

Տեղեկատվություն ընդհանուր քաղաքականության և շուկաների վերլուծության վարչության ընդհանուր քաղաքականության մշակման և մեթոդաբանության բաժնում ներգրավված փորձագետի մասին

  

 

 • 23 հունիսի, 2020թ․

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) ընդհանուր քաղաքականության և շուկաների վերլուծության վարչության ընդհանուր քաղաքականության մշակման և մեթոդաբանության բաժնում (այսուհետ՝ նաև Բաժին) փորձագետ ներգրավելու համար

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

Ակնկալվում է փորձագետի կողմից տնտեսվարող սուբյեկտներից, պետական մարմիններից և դրանց պաշտոնատար անձանցից տեղեկատվության հավաքագրման և մշակման, Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության մրցակցային քաղաքականության ոլորտում կատարվող փոփոխությունների վերաբերյալ մշտադիտարկումների իրականացման և դրանց վերաբերյալ հաշվետվությունների և առաջարկությունների ներկայացման, հետազոտական աշխատանքների և դրանք իրականացնելու սխեմաների մշակման, մրցակցության պետական քաղաքականության ձևավորման համար ուսումնասիրությունների կատարման և առաջարկությունների մշակման, ինչպես նաև Կանոնադրությամբ նախատեսված՝ Բաժնի գործառույթների իրականացման համար անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարված այլ աշխատանքների կատարում:

Նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ.
 • հանրային ծառայության ոլորտում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ.
 • հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ վեց ամիս:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձինք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական.
 • հայտարարություն՝ նշված սահմանափակումների բացակայության մասին.
  պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

 Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

 Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 26.06.2020թ.

 Ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն:

 Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am

  

Դիմումի ձևը

Ծրագիրը

Հայտարարություն սահմանափակումների բացակայության մասին

 

30 հունիսի, 2020թ․  

Տեղեկատվություն ընդհանուր քաղաքականության և շուկաների վերլուծության վարչության ընդհանուր քաղաքականության մշակման և մեթոդաբանության բաժնում ներգրավված փորձագետի մասին

 

 •  18 հունիսի, 2020թ․

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) իրավաբանական վարչության վարչական վարույթի և դատական ներկայացուցչության բաժնում (այսուհետ նաև՝ Բաժին) փորձագետ ներգրավելու համար

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

Ակնկալվում է փորձագետի կողմից վարչական վարույթի հարուցման և իրականացման աշխատանքներին մասնակցություն, վարչական վարույթների արդյունքում նախապատրաստվող որոշումների և այլ փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ, Հանձնաժողովի որոշումների չկատարման դեպքում հայցադիմումների, դիմումների, բողոքների, այլ դատավարական փաստաթղթերի պատրաստում և ներկայացում դատարան կամ հարկադիր կատարման ծառայություն, Հանձնաժողովի մասնակցությամբ քննվող գործերով հայցադիմումի պատասխանների, վերաքննիչ և (կամ) վճռաբեկ բողոքների, վերաքննիչ բողոքի պատասխանների, վճռաբեկ բողոքի պատասխանների, այլ դատավարական փաստաթղթերի կազմում և ներկայացնում դատարան, Հանձնաժողովի շահերի պաշտպանություն բոլոր դատարաններում, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, պետական մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց դիմումներով բարձրացված հարցերի պատասխանների պատրաստում, Հանձնաժողովի որոշումների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացում, Հանձնաժողովի շահերի պաշտպանության իրականացում Հանձնաժողովի մասնակցությամբ վարչական և քաղաքացիական գործերով կայացված դատական ակտերի հարկադիր կատարման փուլում, ինչպես նաև սնանկության գործերով։

 նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
 • մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ,
 • հայերեն և ռուսերեն լեզուներին տիրապետում,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն

Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ երեք ամիս:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձինք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական.
 • հայտարարություն՝ նշված սահմանափակումների բացակայության մասին.
  պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

 Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

 Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 23.06.2020թ։

 Ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն։

 Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am 

 

Դիմումի ձևը

Ծրագիրը

Հայտարարություն սահմանափակումների բացակայության մասին

 

25 հունիսի, 2020թ․

Տեղեկատվություն իրավաբանական վարչության վարչական վարույթի և դատական ներկայացուցչության բաժնում ներգրավված փորձագետի մասին

 

 •  18 հունիսի, 2020թ․

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) իրավաբանական վարչության օրենսդրության վերլուծության և իրավական ապահովման բաժնում (այսուհետ նաև՝ Բաժին) փորձագետ ներգրավելու համար

 Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

Ակնկալվում է փորձագետի կողմից տնտեսական մրցակցության պաշտպանությանն առնչվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի և այլ իրավական ակտերի մշակման աշխատանքների իրականացում, Եվրասիական տնտեսական միության նորմատիվ իրավական ակտերում, այլ միջազգային փաստաթղթերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելուն ուղղված աշխատանքներ, այդ կապակցությամբ կազմակերպված և այլ տեսակոնֆերանսներին մասնակցություն և առաջարկությունների և դիրքորոշումների ներկայացում, միջգերատեսչական աշխատանքային խմբերի աշխատանքներին մասնակցություն, ՀՀ կառավարության նիստի, նախարարական կոմիտեների նիստերի օրակարգերում ընդգրկված հարցերի ուսումնասիրություն և վերլուծություն, դրանց վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում, օտարերկրյա պետություններում մրցակցության պաշտպանություն իրականացնող մարմինների գործունեության բնագավառում գործող օրենսդրական փաստաթղթերի հավաքագրման, վերլուծության, համապատասխան առաջարկների ներկայացման, օտարերկրյա իրավական ակտերի, իրավակիրառ փորձի և դատական նախադեպերի ուսումնասիրություն, համեմատական վերլուծություն, Հանձնաժողովի գործունեության իրավական կողմի վերլուծություն, Հանձնաժողովի շահերի պաշտպանությունը օտարերկրյա պետությունների, միջազգային և այլ կազմակերպությունների իրավասու մարմինների ներկայացուցիչների հետ քննարկումներին, սեմինարներին, իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ քննարկումներին, համապատասխան դիրքորոշումների և առաջարկությունների ներկայացում, իրավական ակտերի և պայմանագրերի փորձաքննության հետ կապված անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացում, իրավախորհրդատվության տրամադրում, Հանձնաժողովի որոշումների, Հանձնաժողովի նախագահի և գլխավոր քարտուղարի ստորագրմանը ներկայացվող հրամանների նախագծերի և գրությունների, իրավական ակտերի նախագծերի, այլ փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների իրականացում, իրավական եզրակացությունների տրամադրում։

Նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
 • հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ,
 • հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներին տիրապետում,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ երեք ամիս:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձինք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական.
 • Հայտարարություն՝ նշված սահմանափակումների բացակայության մասին.
  պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 23.06.2020թ.

Ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն։

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am 

 

Դիմումի ձևը

Ծրագիրը

Հայտարարություն սահմանափակումների բացակայության մասին

 

25 հունիսի, 2020թ․

Տեղեկատվություն իրավաբանական վարչության օրենսդրության վերլուծության և իրավական ապահովման բաժնում ներգրավված փորձագետի մասին

 

 • 13 մայիսի, 2020թ.

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) իրավաբանական վարչության օրենսդրության վերլուծության և իրավական ապահովման բաժնում (այսուհետ՝ նաև Բաժին) փորձագետ ներգրավելու համար

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

Իրականացնում է Հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումների, պետական մարմինների, ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից բարձրացված իրավական գնահատական պահանջող՝ տնտեսական մրցակցության և սպառողների շահերի պաշտպանության հարցերի վերաբերյալ դիրքորոշումների տրամադրումը, այդ թվում՝ տնտեսական մրցակցության օրենսդրության դրույթների մեկնաբանման վերաբերյալ կարծիքների տրամադրման, իրավական ակտերում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու առնչվող աշխատանքները, Հանձնաժողովի որոշումների, Հանձնաժողովի նախագահի և գլխավոր քարտուղարի ստորագրմանը ներկայացվող հրամանների նախագծերի, այլ փաստաթղթերի, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման կամ իրավական եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքներ: Մասնակցում է Հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից մշակված, ինչպես նաև պետական մարմինների կողմից Հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների տրամադրման, Հանձնաժողով ներակայացված իրավական ակտերի և ստորագրված պայմանագրերի փորձաքննության աշխատանքներին: Կատարում է Իրավաբանական վարչության կանոնադրությամբ սահմանված գործառությներին առնչվող Իրավաբանական վարչության պետի այլ հանձնարարությունները, տնտեսական մրցակցության ոլորտին առնչվող Եվրասիական տնտեսական միության նորմատիվ իրավական ակտերում, այլ միջազգային փաստաթղթերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելուն ուղղված աշխատանքներին, որպես Բաժնի ներկայացուցիչ մասնակցում այդ կապակցությամբ կազմակերպված և այլ (այդ թվում՝ ԵԱՏՄ) տեսակոնֆերանսներին, ներկայացնում մասնագիտական առաջարկություններ և դիրքորոշումներ:

Նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն իրավագիտություն մասնագիտությամբ.
 • առնվազն վեց ամսվա աշխատանքային ստաժ իրավունքի բնագավառում.
 • հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին տիրապետում․
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն։

Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է երեք ամիս:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական.
 • հայտարարություն՝ նշված սահմանափակումների բացակայության մասին.
  պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով)։

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 18.05.2020թ.

Ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն։

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am 

Դիմումի ձևը

Ծրագիրը

Հայտարարություն սահմանափակումների բացակայության մասին

 

21 մայիսի, 2020թ․

Տեղեկատվություն իրավաբանական վարչության օրենսդրության վերլուծության և իրավական ապահովման բաժնում ներգրավված փորձագետի մասին

 

 

 • 20 մարտի, 2020թ.

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) ընդհանուր քաղաքականության և շուկաների վերլուծության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

Իրականացնում է տնտեսվարող սուբյեկտներից, պետական մարմիններից և դրանց պաշտոնատար անձանցից տեղեկատվության հավաքագրման և մշակման, Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության մրցակցային քաղաքականության ոլորտում կատարվող փոփոխությունների վերաբերյալ մշտադիտարկումների իրականացման և դրանց վերաբերյալ հաշվետվությունների և առաջարկությունների ներկայացման, հետազոտական աշխատանքների և դրանք իրականացնելու սխեմաների մշակման, մրցակցության պետական քաղաքականության ձևավորման համար ուսումնասիրությունների կատարման և առաջարկությունների մշակման, ինչպես նաև Կանոնադրությամբ նախատեսված՝ Բաժնի գործառույթների իրականացման համար անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարված այլ աշխատանքների կատարում:

Նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտություն կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ.
 • Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ հասարակական և հարակից գիտությունների բնագավառում տնտեսագետների կամ իրավունքի բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին տիրապետում.

Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ երեք ամիս:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ (աշխատանքային գրքույկ կամ տեղեկանք աշխատանքի մասին).
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական.
 • Հայտարարություն՝ նշված սահմանափակումների բացակայության մասին.

պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:

 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 25.03.2020թ.

 Ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն

 Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am

 

Դիմումի ձևը

Ծրագիրը

Հայտարարություն սահմանափակումների բացակայության մասին

 

27 մարտի, 2020թ.

Տեղեկատվություն փորձագետի պայմանագիր չկնքելու մասին

  

17 փետրվարի, 2020թ.

Տեղեկատվություն անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչությունում ներգրավված փորձագետի մասին

 • ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչությունում (այսուհետ՝ Վարչություն) փորձագետ ներգրավելու համար

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

Իրականացնում է տնտեսվարող սուբյեկտի կամ նրա գործունեության վերաբերյալ շփոթություն առաջացնող, սուբյեկտի կամ նրա գործունեության վերաբերյալ վարկաբեկման, սուբյեկտների կողմից հասարակության մոլորեցման, սուբյեկտի համբավի, վարկարժեքի վնասման, սուբյեկտի կողմից անտեղի համեմատություններ կատարելու երևույթների, ինչպես նաև չբացահայտված տեղեկատվության նկատմամբ անբարեխիղճ մրցակցության և սուբյեկտների կողմից անբարեխիղճ մրցակցության այլ դեպքերի բացահայտման, կանխարգելման և արգելման աշխատանքներ, միջազգային լավագույն փորձի ուսումնասիրության, ինչպես նաև Կանոնադրությամբ նախատեսված՝ Վարչության գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատարում:

Նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտություն կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
 • հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ,
 • հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին տիրապետում

Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ երեք ամիս:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում,
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին,
 • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ (աշխատանքային գրքույկ կամ տեղեկանք աշխատանքի մասին),
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական,
 • հայտարարություն՝ նշված սահմանափակումների բացակայության մասին.
  պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու, օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի,
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով):

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 12.02.2020թ.

Ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն:

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am 

 

Դիմումի ձևը

Ծրագիրը

 

 

 12 փետրվարի, 2020թ.

Տեղեկատվություն հաշվապահական հաշվառման բաժնում ներգրավված փորձագետի մասին

 • ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) հաշվապահական հաշվառման բաժնում (այսուհետ՝ նաև Բաժին) փորձագետ ներգրավելու համար

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

Իրականացնում է հաշվապահական հաշվառման վարում, վճարման փաստաթղթերի և հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում, բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի և ծրագրերի կազմման համար անհրաժեշտ հաշվարկների գործընթացը, սահմանված կարգով Հանձնաժողովի բյուջեյով նախատեսված գործառույթները՝ գանձապետական համակարգի միջոցով, Հանձնաժողովի աշխատողների աշխատավարձերի, պարգևատրումների, արձակուրդային վճարների, գործուղումների, անաշխատունակության վճարների ժամանակին հաշվարկման, վճարման և հարկերի՝ պետական բյուջե փոխանցման աշխատանքները, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Հանձնաժողովի աշխատողների սոցիալական փաթեթից օգտվելու համար հատկացումների տրամադրման և գումարների ֆինանսավորման աշխատանքներ, օրենքով և իրավական ակտերով նախատեսված այլ գործառույթներ:

Նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ,
 • հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ,
 • գանձապետական հաշիվների կառավարման (Client Treasury), գնումների (ARMEPS, PPCM) էլեկտրոնային համակարգերի, 1C հաշվապահական ծրագրերի իմացություն,
 • հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին տիրապետում

Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ երեք ամիս:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում,
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական,
 • հայտարարություն՝ նշված սահմանափակումների բացակայության մասին.
  պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի,
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով)

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 10.02.2020թ.

Ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն:

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am 

 

Դիմումի ձևը

Ծրագիրը

 

 

12 փետրվարի, 2020թ.

Տեղեկատվություն գերիշխող դիրքի և հակամրցակցային համաձայնությունների վերահսկողության բաժնում ներգրավված փորձագետի մասին

 • ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) մրցակցության պաշտպանության վարչության գերիշխող դիրքի և հակամրցակցային համաձայնությունների վերահսկողության բաժնում (այսուհետ՝ նաև Բաժին) փորձագետ ներգրավելու համար

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

Իրականացնում է ապրանքային շուկայում տնտեսվարող սուբյեկտի մենաշնորհ կամ գերիշխող դիրքի որոշման, այդ դիրքի փաստացի կամ հնարավոր չարաշահումների վերաբերյալ ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, տնտեսվարող սուբյեկտների միջև կնքած գործարքների, նրանց համաձայնությունների, ուղղակի կամ անուղղակի համաձայնեցված գործողությունների կամ վարքագծերի, տնտեսվարող սուբյեկտների միավորումների ընդունած որոշումների և այլ փաստաթղթերի՝ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենսդրությանը համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, հակամրցակցային համաձայնությունների, տնտեսական գործունեության համակարգումների բացահայտմանը, կանխմանը և վերացմանն ուղղված միջոցառումներ: Իրականացնում է տնտեսվարող սուբյեկտների, պետական մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց հետ հակամրցակցային համաձայնությունների, այդ թվում` գործարքների, համաձայնությունների, ուղղակի կամ անուղղակի համաձայնեցված գործողությունների կամ վարքագիծի բացահայտմանն ու կանխմանն ուղղված միջոցառումներ, հակամրցակցային համաձայնության մասնակից տնտեսվարող սուբյեկտի նկատմամբ պատասխանատվության միջոց կիրառելու հիմքերի ուսումնասիրություն և դրա վերաբերյալ ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ:

Նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ,
 • Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ,
 • հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին տիրապետում

Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ երեք ամիս:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում,
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճենները բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական,
 • հայտարարություն՝ նշված սահմանափակումների բացակայության մասին,
  պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու, օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի,
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով)

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 06.02.2020թ.

Ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am 

 

Դիմումի ձևը

Ծրագիրը

 

  

 •  ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչությունում (այսուհետ՝ Վարչություն) փորձագետ ներգրավելու համար

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

Իրականացնում է տնտեսվարող սուբյեկտի կամ նրա գործունեության վերաբերյալ շփոթություն առաջացնող, սուբյեկտի կամ նրա գործունեության վերաբերյալ վարկաբեկման, սուբյեկտների կողմից հասարակության մոլորեցման, սուբյեկտի համբավի, վարկարժեքի վնասման, սուբյեկտի կողմից անտեղի համեմատություններ կատարելու երևույթների, ինչպես նաև չբացահայտված տեղեկատվության նկատմամբ անբարիխիղճ մրցակցության և սուբյեկտների կողմից անբարեխիղճ մրցակցության այլ դեպքերի բացահայտման, կանխարգելման և արգելման աշխատանքներ, միջազգային լավագույն փորձի ուսումնասիրության, ինչպես նաև Կանոնադրությամբ նախատեսված՝ Վարչության գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատարում:

Նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտություն կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ.
 • Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժհ
 • հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին տիրապետում.

Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ երեք ամիս:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական.
 • հայտարարություն՝ նշված սահմանափակումների բացակայության մասին.
  պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 16.12.2019թ.

Ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am 

Դիմումի ձևը

Ծրագիրը

 

 

 • ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) իրավաբանական վարչության օրենսդրության վերլուծության և իրավական ապահովման բաժնում (այսուհետ՝ նաև Բաժին) փորձագետ ներգրավելու համար

 Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

Իրականացնում է մրցակցության ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի ուսումնասիրություն, օրենսդրական խնդիրների վերհանում, այդ խնդիրների լուծման նպատակով միջազգային լավագույն փորձի ուսումնասիրություն, մրցակցության ոլորտը կարգավորող օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում, իրավական ակտերի նախագծերի մշակում, տնտեսական մրցակցության ոլորտին առնչվող Եվրասիական տնտեսական միության նորմատիվ իրավական ակտերում, այլ միջազգային փաստաթղթերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելուն ուղղված աշխատանքներ, Հանձնաժողովի ռազմավարական և կազմակերպական նշանակության փաստաթղթերում, իրավական ակտերում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու, առկա խնդիրները և օրենսդրական բացերը կարգավորելու նպատակով իրականացնում է իրավական վերլուծություն և ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ: Հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից մշակված, ինչպես նաև պետական մարմինների կողմից Հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ տրամադրում է իրավական եզրակացություններ: Հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումների, պետական մարմինների, ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից բարձրացված իրավական գնահատական պահանջող՝ տնտեսական մրցակցության և սպառողների շահերի պաշտպանության հարցերի վերաբերյալ տրամադրում է դիրքորոշումներ:

նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն իրավագիտություն մասնագիտությամբ
 • Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ իրավունքի բնագավառում՝ չորս տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին տիրապետում
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն 

Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ երեք ամիս:

Դիմող  ՀՀքաղաքացիները պետքէներկայացնենհետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական.
 • Հայտարարություն՝ նշված սահմանափակումների բացակայության մասին.

պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:

 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

 Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

 Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 21.11.2019թ.

 Ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն

 Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am

 

Դիմումի ձևը 

Ծրագիրը

09/10/2020
 
 
This website was developed with the assistance of the United States Agency
for International Development (USAID).
The views expressed do not necessarily reflect those of the United States Agency for International Development or the United States Government.