SCPEC
Հայ Eng Рус
Սկիզբ|Հետադարձ կապ|ՀՏՀ|Կայքի քարտեզ
 Փնտրել
Նախագահի ողջույնի խոսք
Առաքելությունը եւ նպատակները
Գործունեության շրջանակները
Հանձնաժողովի լիազորությունները
Նախագահի լիազորությունները
Պատմությունը
Կառուցվածքը
Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
Թափուր աշխատատեղեր
Ներածություն
Հայտարարություններ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու մասին
Հայտարարություններ քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու վերաբերյալ
Հայտարարություն փորձագետ ներգրավելու մասին
Անվանացանկ
Հաստիքային ցուցակ
Կադրերի ռեզերվ


ՄԱԿ-ի գնահատման 6-րդ համաժողով

Հայաստան.փորձագիտական գնահատման զեկույց

Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է հակամենաշնորհային քաղաքականության միջպետական խորհրդի անդամ

ՀՔՄԽ 44-րդ հերթական նիստ, 13-15 ապրիլ 2016, ք.Երևան


Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Միջազգային մրցակցության ցանց կազմակերպության անդամ

ՄՄՑ 16-րդ տարեկան համաժողովը
Ստացեք Adobe Reader
 
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթներ քաղաքացիական ծառայության հետեւյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 

 • 28.07.2021

Հանձնաժողովի անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչության երկրորդ բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) գլխավոր մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր` 45-34.4-Մ1-3) 

Հիմնական գործառույթները՝

Իրականացնում է տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից հասարակության մոլորեցման երևույթների, անբարեխիղճ մրցակցության գործողությունների, անտեղի համեմատություններ կատարելու երևույթների բացահայտման, կանխարգելման և արգելման աշխատանքները, անբարեխիղճ մրցակցության դեպքերին առնչվող սոցիոլոգիական հարցումներ, վիճակագրական տվյալների հավաքագրման և ամփոփման աշխատանքներ, անբարեխիղճ մրցակցության դեպքերին առնչվող ստուգման, հսկիչ գնման, դիտանցման, արտաքին դիտման, ոլորտային ուսումնասիրության հետ կապված փաստաթղթերի հաշվառման աշխատանքներ, հսկիչ գնումների արդյունքում ձեռք բերված ապրանքների տնօրինման և ապրանքների փորձաքննության ներկայացման աշխատանքներ։ Իրականացնում է անբարեխիղճ մրցակցության դեպքերին առնչվող սոցիոլոգիական հարցումներ, վիճակագրական տվյալների հավաքագրման և ամփոփման աշխատանքներ, ինչպես նաև Կանոնադրությամբ նախատեսված՝ Վարչության գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 1. տնտեսագիտություն կամ ագրոէկոնոմիկա կամ հաշվապահական հաշվառում և հարկում կամ ֆինանսներ կամ կառավարում կամ շուկայագիտություն կամ ագրոբիզնես կամ բիզնես վարչարարություն կամ իրավագիտություն կամ դատական փորձաքննություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն.
 2. հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության կամ իրավունքի կամ ֆինանսավարկային բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 3. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին», «Գովազդի մասին», «Ապրանքային նշանների մասին» օրենքների, «ԵԱՏՄ մրցակցության պաշտպանության մասին օրենսդրություն», «Հարկային օրենսդրության», «Մաքսային օրենսդրության», «Մտավոր սեփականության օրենսդրության», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք», «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի կանոնադրության», «Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչության կանոնադրության» և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 4. անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 5. համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Ընտրություն կատարելու եղանակը` դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ 2021 թվականի նոյեմբերի 8-ը։

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է՝ 02.08.2021թ.

Աշխատավարձի չափը՝ 256623 ՀՀ դրամ.

Աշխատանքի վայրը՝ ք. Երևան Տիգրան Մեծի 4 շ., հեռ. 060-830-840, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում (ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.30-13:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել հեռ. 060-830-840 (261, 264)

Դիմումի ձևը

Տեղեկատվություն (04.08.2021)

 

 • 14.06.2021

Հանձնաժողովի անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչության առաջին բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) գլխավոր մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր` 45-32.4-Մ1-2)

Հիմնական գործառույթները՝

Իրականացնում է տնտեսվարող սուբյեկտի կամ նրա գործունեության վերաբերյալ շփոթություն առաջացնող, սուբյեկտի կամ նրա գործունեության վարկաբեկման, սուբյեկտի համբավի, վարկարժեքի վնասման, սուբյեկտների կողմից անբարեխիղճ մրցակցության այլ դեպքերի բացահայտման, կանխարգելման և արգելման աշխատանքներ, միջազգային լավագույն փորձի ուսումնասիրություն, անբարեխիղճ մրցակցության դեպքերին առնչվող ստուգումներ, դիտանցումներ, ուսումնասիրություններ (այդ թվում` հսկիչ գնումներ) և դրանց վերաբերյալ ներկայացնում տեղեկություններ, եզրակացություններ և առաջարկություններ, անբարեխիղճ մրցակցության դեպքերին առնչվող սոցիոլոգիական հարցումներ է իրականացնում, հավաքագրում և ամփոփում է վիճակագրական տվյալները, ինչպես նաև Կանոնադրությամբ նախատեսված՝ Վարչության գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 1. տնտեսագիտություն կամ հաշվապահական հաշվառում և հարկում կամ ֆինանսներ կամ կառավարում կամ շուկայագիտություն կամ ագրոբիզնես կամ բիզնես վարչարարություն կամ իրավագիտություն կամ դատական փորձաքննություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն.
 2. հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ հասարակական և հարակից գիտությունների բնագավառում տնտեսագետների կամ իրավունքի բնագավառում՝ երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 3. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին», «Գովազդի մասին», «Ապրանքային նշանների մասին» օրենքների, «ԵԱՏՄ մրցակցության պաշտպանության մասին օրենսդրություն», «Հարկային օրենսդրության», «Մաքսային օրենսդրության», «Մտավոր սեփականության օրենսդրության», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք», «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի կանոնադրության», «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անբարեխիղճ մրցակցության վերահսկողության վարչության կանոնադրության» և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 4. անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 5. համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Ընտրություն կատարելու եղանակը` դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ 2024 թվականի մարտի 10-ը։

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է՝ 17.06.2021թ.

Աշխատավարձի չափը՝ 256623 ՀՀ դրամ.

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Տիգրան Մեծի 4 շ., հեռ. 060-830-840, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում (ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).


ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.30-13:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել հեռ. 060-830-840 (261, 264)։

 

Դիմումի ձևը

Տեղեկատվություն (18.06.2021)

 

 • 26.03.2021

 Հանձնաժողովի քարտուղարության ավագ մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր` 45-33.1-Մ3-1)

Հիմնական գործառույթները՝

Իրականացնում է Հանձնաժողովի ոչ գաղտնի փաստաթղթային սպասարկումը, փաստաթղթաշրջանառության արդյունավետ կազմակերպումը, գործավարության միասնական կարգի կիրառումը և պատասխանատու է դրա պահանջների կատարման նկատմամբ։ Իրականացնում է Հանձնաժողովի նախագահին և գլխավոր քարտուղարին ներկայացվող ոչ գաղտնի փաստաթղթերի (մտից փոստի) ընդունում, ստուգում, դասակարգում, գրանցում, Հանձնաժողովից առաքվող ոչ գաղտնի փաստաթղթերի (ելից փոստի) ընդունում, ստուգում, ձևակերպում, հաշվառում և սահմանված կարգով առաքում։
Իրականացնում է Հանձնաժողովի նախանիստերի, նիստերի օրակարգերի և օրակարգում ընգրկված որոշման, տեղեկանքների նախագծերի տրամադրման աշխատանքներ, ինչպես նաև մասնակցում է Հանձնաժողովի նախանիստերի, նիստերի, նախապատրաստման և անցկացման հետ կապված աշխատանքներին։ Իրականացնում է Հանձնաժողովի արխիվ հանձնվող փաստաթղթերի հաշվառման իրականացումը և պահպանումը, Հանձնաժողովի արխիվում գտնվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի, գործերի տրամադրման և հետ ստացման հետ կապված աշխատանքները։ Հանձնաժողովից առաքվող պատվիրված նամակների հետադարձ կտրոնների հաշվառման աշխատանքների իրականացման և պատասխանատու աշխատակիցներին տեղեկացման աշխատանքներ։ Իրականացնում է Հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումների նշագրման, համարակալման, հաշվառման, բնօրինակների պահպանման, համապատասխան աշխատողներին տեղեկացման և առաքման հետ կապված աշխատանքներ, վարչական վարույթի վերաբերյալ գործերի, դրանց հաշվառման գրանցամատյանների և վարչական ակտերի հաշվառման գրանցամատյանների վարման աշխատանքներ։ Նախապատրաստում է ստորաբաժանման գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ներկայացնում ստորագրման, ինչպես նաև մասնակցում է ստորաբաժանման աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 1. բարձրագույն կրթություն.
 2. Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տեղեկատվության և հարակից մասնագիտությունների բնագավառներում՝ գրադարանավարների, մատենագետների և հարակից մասնագետների առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ։
 3. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, Աշխատանքային օրենսգիրք, Փաստաթղթաշրջանառության վերաբերյալ օրենսդրություն, Արխիվային գործի մասին օրենսդրություն, Քաղաքացիական օրենսգիրք, «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք, «Հանրային ծառայության մասին» օրենք, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենք, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 4. Անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 5. Համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Ընտրություն կատարելու եղանակը` փաստաթղթերի ուսումնասիրություն։

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ 2021 թվականի սեպտեմբերի 23-ը։

Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 31.03.2021 թ.

Աշխատավարձի չափը՝ 175932 ՀՀ դրամ:

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Տիգրան Մեծի 4 շենք, հեռ.060-830-840, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am։ 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Դիմում (ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի (ների), վկայական (ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին կամ համապատասխան տեղեկանք.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափի․
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).


ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.30-13:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել հեռ.060-830-840 (264)։

Դիմումի ձևը

 

 • Հանձնաժողովի քարտուղարության ավագ մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր` 45-33.1-Մ3-1)

  Հիմնական գործառույթները՝

Իրականացնում է Հանձնաժողովի ոչ գաղտնի փաստաթղթային սպասարկումը, փաստաթղթաշրջանառության արդյունավետ կազմակերպումը, գործավարության միասնական կարգի կիրառումը և պատասխանատու է դրա պահանջների կատարման նկատմամբ։ Իրականացնում է Հանձնաժողովի նախագահին և գլխավոր քարտուղարին ներկայացվող ոչ գաղտնի փաստաթղթերի (մտից փոստի) ընդունում, ստուգում, դասակարգում, գրանցում, Հանձնաժողովից առաքվող ոչ գաղտնի փաստաթղթերի (ելից փոստի) ընդունում, ստուգում, ձևակերպում, հաշվառում և սահմանված կարգով առաքում։
Իրականացնում է Հանձնաժողովի նախանիստերի, նիստերի օրակարգերի և օրակարգում ընգրկված որոշման, տեղեկանքների նախագծերի տրամադրման աշխատանքներ, ինչպես նաև մասնակցում է Հանձնաժողովի նախանիստերի, նիստերի, նախապատրաստման և անցկացման հետ կապված աշխատանքներին։ Իրականացնում է Հանձնաժողովի արխիվ հանձնվող փաստաթղթերի հաշվառման իրականացումը և պահպանումը, Հանձնաժողովի արխիվում գտնվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի, գործերի տրամադրման և հետ ստացման հետ կապված աշխատանքները։ Հանձնաժողովից առաքվող պատվիրված նամակների հետադարձ կտրոնների հաշվառման աշխատանքների իրականացման և պատասխանատու աշխատակիցներին տեղեկացման աշխատանքներ։ Իրականացնում է Հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումների նշագրման, համարակալման, հաշվառման, բնօրինակների պահպանման, համապատասխան աշխատողներին տեղեկացման և առաքման հետ կապված աշխատանքներ, վարչական վարույթի վերաբերյալ գործերի, դրանց հաշվառման գրանցամատյանների և վարչական ակտերի հաշվառման գրանցամատյանների վարման աշխատանքներ։ Նախապատրաստում է ստորաբաժանման գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ներկայացնում ստորագրման, ինչպես նաև մասնակցում է ստորաբաժանման աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին.

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն.
 • Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տեղեկատվության և հարակից մասնագիտությունների բնագավառներում՝ գրադարանավարների, մատենագետների և հարակից մասնագետների առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ։
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, Աշխատանքային օրենսգիրք, Փաստաթղթաշրջանառության վերաբերյալ օրենսդրություն, Արխիվային գործի մասին օրենսդրություն, Քաղաքացիական օրենսգիրք, «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք, «Հանրային ծառայության մասին» օրենք, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենք, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Ընտրություն կատարելու եղանակը` հարցազրույց։
Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ 2021թ. սեպտեմբերի 23-ը։


Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է՝ 19.11.2020թ.


Աշխատավարձի չափը՝ 175932 ՀՀ դրամ.

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Տիգրան Մեծի 4շ, հեռ.060-830-840, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Դիմում (ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձինք նաև զին.գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

  ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.30-13:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել հեռ.060-830-840 (264)

 

Դիմումի ձևը

Տեղեկատվություն (24.11.2020)

 

 • Հանձնաժողովի քարտուղարության ավագ մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր` 45-33.1-Մ3-1) 


     Հիմնական գործառույթները՝

Իրականացնում է Հանձնաժողովի ոչ գաղտնի փաստաթղթային սպասարկումը, փաստաթղթաշրջանառության արդյունավետ կազմակերպումը, գործավարության միասնական կարգի կիրառումը և պատասխանատու է դրա պահանջների կատարման նկատմամբ։ Իրականացնում է Հանձնաժողովի նախագահին և գլխավոր քարտուղարին ներկայացվող ոչ գաղտնի փաստաթղթերի (մտից փոստի) ընդունում, ստուգում, դասակարգում, գրանցում, Հանձնաժողովից առաքվող ոչ գաղտնի փաստաթղթերի (ելից փոստի) ընդունում, ստուգում, ձևակերպում, հաշվառում և սահմանված կարգով առաքում։
Իրականացնում է Հանձնաժողովի նախանիստերի, նիստերի օրակարգերի և օրակարգում ընգրկված որոշման, տեղեկանքների նախագծերի տրամադրման աշխատանքներ, ինչպես նաև մասնակցում է Հանձնաժողովի նախանիստերի, նիստերի, նախապատրաստման և անցկացման հետ կապված աշխատանքներին։ Իրականացնում է Հանձնաժողովի արխիվ հանձնվող փաստաթղթերի հաշվառման իրականացումը և պահպանումը, Հանձնաժողովի արխիվում գտնվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի, գործերի տրամադրման և հետ ստացման հետ կապված աշխատանքները։ Հանձնաժողովից առաքվող պատվիրված նամակների հետադարձ կտրոնների հաշվառման աշխատանքների իրականացման և պատասխանատու աշխատակիցներին տեղեկացման աշխատանքներ։ Իրականացնում է Հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումների նշագրման, համարակալման, հաշվառման, բնօրինակների պահպանման, համապատասխան աշխատողներին տեղեկացման և առաքման հետ կապված աշխատանքներ, վարչական վարույթի վերաբերյալ գործերի, դրանց հաշվառման գրանցամատյանների և վարչական ակտերի հաշվառման գրանցամատյանների վարման աշխատանքներ։ Նախապատրաստում է ստորաբաժանման գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ներկայացնում ստորագրման, ինչպես նաև մասնակցում է ստորաբաժանման աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին.

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն.
 • Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տեղեկատվության և հարակից մասնագիտությունների բնագավառներում՝ գրադարանավարների, մատենագետների և հարակից մասնագետների առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ․
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, Աշխատանքային օրենսգիրք, Փաստաթղթաշրջանառության վերաբերյալ օրենսդրություն, Արխիվային գործի մասին օրենսդրություն, Քաղաքացիական օրենսգիրք, «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք, «Հանրային ծառայության մասին» օրենք, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենք, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Ընտրություն կատարելու եղանակը` հարցազրույց։

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ 2021թ. սեպտեմբերի 23-ը։

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է՝ 16.10.2020թ.

Աշխատավարձի չափը՝ 175932 ՀՀ դրամ։

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Տիգրան Մեծի 4շ, հեռ.060-830-840, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Դիմում (ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձինք նաև զին.գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).  

 ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.30-13:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել հեռ.060-830-840 (264)

Դիմումի ձևը

Տեղեկատվություն (19.10.2020)

Տեղեկատվություն (13.10.2020)

Տեղեկատվություն (09.10.2020)

 

 • Հանձնաժողովի մրցակցության պաշտպանության վարչության գերիշխող դիրքի և հակամրցակցային համաձայնությունների վերահսկողության բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) ավագ մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր` 45-32.2-Մ3-1) 

 

   Հիմնական գործառույթները՝ 

Մասնակցում է ապրանքային շուկայում տնտեսվարող սուբյեկտի մենաշնորհ կամ գերիշխող դիրքի որոշման, այդ դիրքի փաստացի կամ հնարավոր չարաշահումների բացահայտմանն ուղղված ուսումնասիրություններին և վերլուծություններին, դրանց կանխմանն ու վերացմանն ուղղված միջոցառումներին, տնտեսվարող սուբյեկտների միջև կնքած  գործարքների, նրանց համաձայնությունների, ուղղակի կամ անուղղակի համաձայնեցված գործողությունների կամ վարքագծերի, տնտեսվարող սուբյեկտների միավորումների ընդունած որոշումների և այլ փաստաթղթերի՝ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենսդրությանը համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրություններին և վերլուծություններին,  պատրաստում եզրակացություններ: Մասնակցում է հակամրցակցային համաձայնությունների, տնտեսական գործունեության համակարգումների բացահայտմանը, կանխմանը և վերացմանն ուղղված միջոցառումներին, հակամրցակցային համաձայնության մասնակից տնտեսվարող սուբյեկտի նկատմամբ պատասխանատվության միջոց կիրառելու հիմքերի ուսումնասիրություն և դրա վերաբերյալ ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ: Իրականացնում է տնտեսվարող սուբյեկտներից, պետական մարմիններից և դրանց պաշտոնատար անձանցից տեղեկատվության հավաքագրման ու մշակման աշխատանքները: Մասնակցում է պետական մարմինների կամ տնտեսվարող սուբյեկտների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց հետ հակամրցակցային համաձայնությունների, այդ թվում` գործարքների, համաձայնությունների, ուղղակի կամ անուղղակի համաձայնեցված գործողությունների կամ վարքագիծի բացահայտմանն ու կանխմանն ուղղված միջոցառումներին: Մասնակցում է տնտեսական մրցակցության ոլորտին առնչվող Եվրասիական տնտեսական միության նորմատիվ իրավական ակտերում, այլ միջազգային փաստաթղթերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելուն ուղղված աշխատանքներին, այդ կապակցությամբ կազմակերպված և այլ տեսակոնֆերանսներին առաջարկություններ և դիրքորոշումներ ներկայացնելու աշխատանքներինԻրականացնում է իր իրավասությունների ոլորտին առնչվող ստուգումներ, դիտանցումներ, ուսումնասիրություններ (այդ թվում` հսկիչ գնումների) և դրանց վերաբերյալ ներկայացնում տեղեկություններ, եզրակացություններ և առաջարկություններ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 

 • տնտեսագիտություն կամ կառավարում մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն.
 • Հանրային ծառայության մեկ տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ հասարակական և հարակից գիտությունների բնագավառում տնտեսագետների` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին», «Հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքների, «ԵԱՏՄ մրցակցության պաշտպանության մասին օրենսդրություն», «Հարկային օրենսդրության», «Մաքսային օրենսդրության», «Գնումների մասին օրենսդրության», «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի կանոնադրության», «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մրցակցության պաշտպանության վարչության կանոնադրության» և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

 Ընտրություն կատարելու եղանակը` դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն:

Կնքվող ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը գործում է մինչև նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնի հիմքի վերացումը:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է՝ 06.12.2019թ.

Աշխատավարձի չափը՝ 175932 ՀՀ դրամ:

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Դիմում (ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զին.գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.30-13:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել հեռ.010-541-900 (333, 133):

 

Դիմումի ձևը

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մրցակցության պաշտպանության վարչության գերիշխող դիրքի և հակամրցակցային համաձայնությունների վերահսկողության բաժնի ավագ մասնագետի քաղաքացիական ծառայության (ծածկագիր` 45-32.2-Մ3-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել է Հայկ Խաչատրյանը, որի տվյալները բավարարում են քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի անձնագրի պահանջներին.

 

Դիմում ներկայացրած անձի

Պաշտոնում նշանակված մասնակցի

Պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի (պայմանագրի)

անուն,ազգանուն, հայրանուն

անուն,ազգանուն, հայրանուն

ամսաթիվ

համար

1

Խաչատրյան Հայկ Լևոնի 

 Խաչատրյան Հայկ Լևոնի 

 09.12.2019  196-Ա

 

 

 • Հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության իրավական ակտերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 85-2.3-35) 

Հիմնական գործառույթները՝

Իրականացնում է Հանձնաժողովի գործունեության իրավական կողմի վերլուծությունը, նախապատրաստում է Հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացվող որոշումների, Հանձնաժողովի նախագահի, Գլխավոր քարտուղարի հրամանների նախագծեր և կատարում է դրանց հետ կապված այլ աշխատանքներ։ Հանձնաժողովի նախագահի, Գլխավոր քարտուղարի ստորագրմանը ներկայացվող հրամանների նախագծերի, այլ փաստաթղթերի, ինչպես նաև Հանձնաժողով ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ տալիս է իրավական եզրակացություններ` նշագրման միջոցով։ Իրականացնում է օտարերկրյա պետություններում համանման մարմինների գործունեության բնագավառում գործող օրենսդրական փաստաթղթերի հավաքագրման, վերլուծության, համապատասխան առաջարկների ներկայացման և դրա հետ կապված այլ աշխատանքները։ Մասնակցում է Հանձնաժողովի կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումների կողմից կազմվող իրավական ակտերի նախագծերի մշակման, ինչպես նաև Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին։ Ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստի օրակարգում ընդգրկված նախագծերի վերաբերյալ։ Նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ։ Ներկայացնում է առաջարկություններ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու և աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար։ Ներկայացնում է զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին։

Իրականացնում է հարակից այլ աշխատանքներ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
 • քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացումը:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է՝ 11.10.2019թ.

Աշխատավարձի չափը՝ 212309 ՀՀ դրամ:

Ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Դիմում (ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զին.գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.30-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել հեռ.010-541-900 (333):

Դիմումի ձևը 

 

 • Հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության իրավական ակտերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 85-2.3-35) 

Հիմնական գործառույթները՝

Իրականացնում է Հանձնաժողովի գործունեության իրավական կողմի վերլուծությունը, նախապատրաստում է Հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացվող որոշումների, Հանձնաժողովի նախագահի, Գլխավոր քարտուղարի հրամանների նախագծեր և կատարում է դրանց հետ կապված այլ աշխատանքներ։ Հանձնաժողովի նախագահի, Գլխավոր քարտուղարի ստորագրմանը ներկայացվող հրամանների նախագծերի, այլ փաստաթղթերի, ինչպես նաև Հանձնաժողով ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ տալիս է իրավական եզրակացություններ` նշագրման միջոցով։ Իրականացնում է օտարերկրյա պետություններում համանման մարմինների գործունեության բնագավառում գործող օրենսդրական փաստաթղթերի հավաքագրման, վերլուծության, համապատասխան առաջարկների ներկայացման և դրա հետ կապված այլ աշխատանքները։ Մասնակցում է Հանձնաժողովի կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումների կողմից կազմվող իրավական ակտերի նախագծերի մշակման, ինչպես նաև Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին։ Ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստի օրակարգում ընդգրկված նախագծերի վերաբերյալ։ Նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ։ Ներկայացնում է առաջարկություններ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու և աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար։ Ներկայացնում է զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին։

Իրականացնում է հարակից այլ աշխատանքներ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
 • քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացումը:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է՝ 25.09.2019թ.

Աշխատավարձի չափը՝ 212309 ՀՀ դրամ:

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Դիմում (ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զին.գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.30-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել հեռ.010-541-900 (333):

Դիմումի ձևը 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության իրավական ակտերի բաժնի գլխավոր մասնագետի քաղաքացիական ծառայության (ծածկագիր` 85-2.3-35) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմած, պաշտոնում նշանակված և չնշանակված անձանց մասին

N

Դիմում ներկյացրած անձի

Պաշտոնում նշանակված մասնակցի

Պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի (պայմանագրի)

անուն,ազգանուն, հայրանուն

անուն,ազգանուն, հայրանուն

ամսաթիվ

համար

1

Հովհաննես Խաչատրյան Արմենի (չի համապատասխանում պաշտոնին ներկայացվող պահանջներին) 

 

   

  

 • Հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության իրավական ակտերի բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալի (պաշտոնի ծածկագիր` 85-2.2-24) 


Հիմնական գործառույթները՝

Կազմակերպում է Հանձնաժողովի իրավական աջակցությունը, Հանձնաժողովի գործունեության իրավական կողմի վերլուծությունը, Հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացվող որոշումների, Հանձնաժողովի նախագահի, Հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարի հրամանների նախագծերի նախապատրաստման, դրանք ստորագրման ներկայացման, այլ փաստաթղթերի, ինչպես նաև Հանձնաժողով ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների տրամադրումը` նշագրման միջոցով: Հանձնաժողովի շահագրգիռ կառուցվածքային ստորաբաժանումների օժանդակությամբ, մեթոդաբանության և ծրագրերի մշակման վարչության հետ համատեղ, կազմակերպում է տնտեսական մրցակցությանն առնչվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման և ներկայացման աշխատանքները, օտարերկրյա պետություններում համանման մարմինների գործունեության բնագավառում գործող օրենսդրական փաստաթղթերի հավաքագրման, վերլուծության, առաջարկների ներկայացման և դրա հետ կապված այլ աշխատանքների իրականացումը: Վարչության պետի հանձնարարությամբ կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստի օրակարգում ընդգրկված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը, ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցների մշակումը: Կազմակերպում է Բաժնի ներկայացուցչի մասնակցությունը Հանձնաժողովի կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումների կողմից կազմվող իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքներին: Բաժնի լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:
Իրականացնում է հարակից այլ աշխատանքներ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
 •  քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացումը.

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է՝ 15.08.2019թ.

Աշխատավարձի չափը՝ 256623 ՀՀ դրամ.

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Դիմում (ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զին.գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել հեռ.010-541-900 (333)

 Դիմումի ձևը 

 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության իրավական ակտերի բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալիքաղաքացիական ծառայության (ծածկագիր` 85-2.2-24) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմած, պաշտոնում նշանակված և չնշանակված անձանց մասին

N

Դիմում ներկյացրած անձի

Պաշտոնում նշանակված մասնակցի

Պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի (պայմանագրի)

անուն,ազգանուն, հայրանուն

անուն,ազգանուն, հայրանուն

ամսաթիվ

համար

1

Անի Միքայելյան Սարմենի 

Անի Միքայելյան Սարմենի 

20.08.2019

09

2

Հասմիկ Տիգրանյան Սարգսի

-

-

-

 

 

 •  Հանձնաժողովի վարչատնտեսական վարչության (այսուհետ՝ Վարչությունպետ (պաշտոնի ծածկագիր` 45-30.14-1)      

Հիմնական գործառույթները՝

Ապահովում է Հանձնաժողովի գույքի գնումների հետ կապված աշխատանքները, Հանձնաժողովի աշխատակիցների աշխատանքային անհրաժեշտ պայմանները, Հանձնաժողովի համակարգչային տեխնիկայի անխափան աշխատանքը, համակարգչային կապի կազմակերպումն ու սպասարկումը, այդ թվում` Հանձնաժողովի ներքին համակարգչային ցանցի սպասարկման, Հանձնաժողովի վարչական համալիրի շահագործման, դրա և հարակից տարածքների բարեկարգման, կոմունալ ծառայությունների և սանիտարահիգիենիկ պայմանների կազմակերպման, Հանձնաժողովի ընթացիկ և կապիտալ շինարարության, գույքի պահպանման և կառավարման, ավտոտրանսպորտային սպասարկման աշխատանքների իրականացումը։ Ապահովում է Հանձնաժողովի էլեկտրաէներգիայի խնայողական սպառման, ռադիոհանգույցի, հեռախոսակապի և կապի համապատասխան բաժանմունքի հետ բնականոն աշխատանքների իրականացնումը, ինչպես նաև Հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց այցելությունների, նրանց մասնակցությամբ անցկացվող արարողակարգային և այլ միջոցառումների նախապատրաստման ու կազմակերպման տնտեսական, նյութատեխնիկական և տրանսպորտային աշխատանքների իրականացումը։ Իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում, համաձայնեցնում և Գլխավոր քարտուղարինն է ներկայացնում իր գործունեության վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերի նախագծեր` եզրակացություններով և տեղեկանքներով։ Հանձնաժողովի հաշվապահական հաշվառման բաժնի հետ համատեղ ապահովում է Հանձնաժողովի համապատասխան ֆինանսական տարվա ծախսերի նախահաշվի նախագծի նախապատրաստումը, ինչպես նաև ընթացիկ տարվա հատկացումների խնայողական օգտագործումը։Ապահովում է անցագրային համակարգի անխափան աշխատանքները, ինչպես նաև մուտքի անցագրերի տրամադրման և հաշվառման աշխատանքների իրականացումը։ Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցների մշակումը։ Գլխավոր քարտուղարին ներկայացնում է Վարչության աշխատանքային ծրագրերը։

 Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն,
 • Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պետական կամ համայնքային կամ հանրային հատվածի կազմակերպություններում վարչակազմակերպական բնագավառում առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ,
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Աշխատանքային օրենսգրքի, Գնումների մասին օրենսդրության, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի իմացություն,
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

 Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացումը:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է՝ 29.07.2019թ.

Աշխատավարձի չափը՝ 256623 ՀՀ դրամ:

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am

 Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 •  Դիմում (ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների ևաշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձիք նաև զին.գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի,
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

 ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

 Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

 Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել հեռ.010-541-900 (333):

 

 Դիմումի ձևը՝

 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի վարչատնտեսական վարչության պետի քաղաքացիական ծառայության (ծածկագիր` 45-30.1-Ղ4-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմած, պաշտոնում նշանակված և չնշանակված անձանց մասին

N

 

Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի

 

 

պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի (պայմանագրի)

անուն,ազգանուն, հայրանուն

անուն,ազգանուն, հայրանուն

ամսաթիվ

համար

 

1

 

Գևորգ Կոստանյան Լևոնի

 

 

 

 

2

Լևոն Աբրահամյան Երջանիկի

     

3

Նարա Դավթյան Հենրիկի

Նարա Դավթյան Հենրիկի 30.07.2019թ. 08

 

2. Հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության պետի (պաշտոնի ծածկագիր` 85-2.1-14)

Հիմնական գործառույթները՝

Ապահովում է Հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության (այսուհետ՝ Վարչություն) աշխատանքների կազմակերպումը, համակարգումը և ղեկավարումը, Հանձնաժողովի իրավական աջակցությունը, Հանձնաժողովի գործունեության իրավական կողմի վերլուծությունը, ինչպես նաև Հանձնաժողովի որոշումների, այլ փաստաթղթերի, և Հանձնաժողով ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների տրամադրումը` նշագրման միջոցով: Հանձնաժողովի որոշումների չկատարման դեպքում ապահովում է համապատասխան հայցադիմումների, դիմումների, բողոքների կազմումը, ներկայացումը և դրա հետ կապված այլ աշխատանքների իրականացումը: Համապատասխան լիազորագրով ապահովում է Հանձնաժողովի շահերի պաշտպանությունը դատարանում և պետական այլ մարմիններում, ինչպես նաև դատավարական գործունեության հետ կապված փաստաթղթերի համակարգված վիճակում պահելու աշխատանքների իրականացումը: Համապատասխան ստորաբաժանման հետ ապահովում է պետական օժանդակությունների մասին եզրակացությունների պատրաստման, ինչպես նաև պետական օժանդակությանն առնչվող այլ աշխատանքների իրականացումը: Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստի օրակարգում ընդգրկված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը: Ապահովում է օտարերկրյա պետություններում համանման մարմինների գործունեության բնագավառում գործող օրենսդրական փաստաթղթերի հավաքագրման, վերլուծության, առաջարկների ներկայացման և դրա հետ կապված այլ աշխատանքների իրականացումը: Ապահովում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցների մշակումը:
Իրականացնում է դրանց հարակից այլ աշխատանքներ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
 • քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ 2019թ. օգոստոսի 31-ը:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է՝ 02.08.2019թ.

Աշխատավարձի չափը՝ 310858 ՀՀ դրամ:

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Դիմում (ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձիք նաև զին.գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի,
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով):

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել հեռ.010-541-900 (333):

  Դիմումի ձևը՝

 

 • Հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ (պաշտոնի ծածկագիր` 85-1.2-1) 

Հիմնական գործառույթները՝

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալը, Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է Հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեությունը, վերահսկողություն է իրականացնում Հանձնաժողովի կանոնադրության պահանջների, Հանձնաժողովում գտնվող փաստաթղթերի կատարման ժամկետների նկատմամբ, Հանձնաժողովի Նախագահին է զեկուցում ամենօրյա փոստը և թղթակցությունը: Ապահովում է Հանձնաժողովի առաջատար պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացումը, Գլխավոր քարտուղարին առաջարկություն է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանմված կարգով Հանձնաժողովին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները տնօրինելու վերաբերյալ: Իր լիազորությունների շրջանակներում այլ մարմիններից և պաշտոնատար անձանցից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկություններ և նյութեր, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ, Գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով պաշտոնատար անձանց, մասնագետների և փորձագետների: Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն.
 • քաղաքացիական բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական, կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռե‎ֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն երեք տարին` ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացումը.

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է՝ 28.06.2019թ.

Աշխատավարձի չափը՝ 377659 ՀՀ դրամ.

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Դիմում (ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զին.գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով)

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել հեռ.010-541-900 (333, 133)

 

 Դիմումի ձևը՝

 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի քաղաքացիական ծառայության (պաշտոնի ծածկագիր` 85-1.2-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված կամ չնշանակված անձանց մասին 

N

 

Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի

 

 

պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի (պայմանագրի)

անուն,ազգանուն, հայրանուն

անուն,ազգանուն, հայրանուն

ամսաթիվ

համար

 

1

 

Դավիթ Հովհաննիսյան Ալեքսանի

Դավիթ Հովհաննիսյան Ալեքսանի

01.07.2019թ

07

 

 

 • Հանձնաժողովի հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ (այսուհետ՝ Բաժին) (պաշտոնի ծածկագիր` 85-2.2-3) 

Հիմնական գործառույթները՝

Ապահովում է հաշվապահական հաշվառման վարումը, վճարման փաստաթղթերի կազմումը և ներկայացումը, հաշվետվությունների ստացումը, ստուգումը, ամփոփումը և ներկայացումը, կազմակերպում է ֆինանսատնտեսագիտական գործը այդ թվում՝ ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության պլանավորումը՝ բյուջետային հայտերի կազմումը և ներկայացումը, ֆինանսական գործունեության վերլուծությունը և հաշվետվությունների կազմումը, թվային և վերլուծական հաշվետվությունների ամփոփումը և ներկայացումը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովում է Հանձնաժողովի աշխատողների սոցիալական փաթեթից օգտվելու համար հատկացումների տրամադրման աշխատանքները, իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան պետական գնումների գործընթացը, կազմում և հաստատման է ներկայացնում ծախսային նախահաշիվները, ապահովում ընթացիկ տարվա հատկացումների խնայողական օգտագործումը, ապահովում է համապատասխան մարմիններին եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների ներկայացումը, տարեկան առնվազն մեկ անգամ ապահովում է ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրման աշխատանքները, ապահովում է վճարման փաստաթղթերի կազմումը, ներկայացումը, աշխատողների աշխատավարձերի (ամենամյա բնականոն աճի թարմացում), պարգևատրումների, արձակուրդային վճարների, գործուղումների, անաշխատունակության վճարների ժամանակին հաշվարկման, վճարման և հարկերը պետական բյուջե փոխանցման աշխատանքները, ֆ‎ինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործումը, վերահսկում է ֆ‎ինանսական միջոցների գերակատարումը և թերակատարումը:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն.
 • քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Հարկերի մասին», «Պետական կենսաթոշակների մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացումը.

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է՝ 26.06.2019թ.

Աշխատավարձի չափը՝ 256623 ՀՀ դրամ.

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Դիմում (ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զին.գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).


ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել հեռ.010-541-900 (333, 133)

 

 Դիմումի ձևը՝

 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահի (պաշտոնի ծածկագիր` 85-2.2-3) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված կամ չնշանակված անձանց մասին 

N

 

Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի

 

 

պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի (պայմանագրի)

անուն,ազգանուն, հայրանուն

անուն,ազգանուն, հայրանուն

ամսաթիվ

համար

 

1

 

Մերի Ղազարյան Մարտինի

Մերի Ղազարյան Մարտինի

27.06.2019թ

06

2

Տիգրան Սարաֆյան Կարապետի

 

   

 

 • Հանձնաժողովի միջազգային համագործակցության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 85-2.3-18) 

  Հիմնական գործառույթները՝ 

Իրականացնում է Հանձնաժողովի ինտերնետային կայքի ստեղծման, համալրման, սպասարկման ինտերնետային կայքի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրման, համակարգման և պահպանման, ինչպես նաև կայքի մասին համապատասխան տեղեկատվությունը տեղեկատվական միջազգային համակարգերում գրանցելու և տեղաբաշխելու աշխատանքները: Հանձնաժողովի ինտերնետային կայքի ստեղծման աշխատանքների վերաբերյալ Վարչության պետին ներկայացնում է համապատասխան առաջարկություններ:

Վարչության պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբա-նումներ և ուղեցույցներ, մասնակցում է Վարչության աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին:

Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Վարչության պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ, ինչպես նաև համապատասխան փաստաթղթերի և գրությունների թարգմանություններ:

Ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցագրեր՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող աշխատանքների վիճակի մասին:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն,
 • քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում՝ ԵՄ ինտեգրման բնագավառում իրականացվող պետական քաղաքականությանը և գործընթացներին, ԵՄ կառույցներին, նրանց գործառույթներին և աշխատակարգերին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվությանը,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
 • ինտերնետային կայքի պատրաստման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ և ունակություններ,
 • տիրապետում ռուսերեն և անգլերեն լեզուներին (կարդում և կարող է բացատրվել):

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացումը:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է՝  31.05.2019թ.

Աշխատավարձի չափը՝ 212309 ՀՀ դրամ:

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Դիմում (ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձիք նաև զին.գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի,
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով):

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել հեռ.010-541-900 (333):

  Դիմումի ձևը՝

 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի միջազգային համագործակցության վարչության գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 85-2.3-18) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված կամ չնշանակված անձանց մասին 

N

 

Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի

 

 

պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի (պայմանագրի)

անուն,ազգանուն, հայրանուն

անուն,ազգանուն, հայրանուն

ամսաթիվ

համար

 

1

 

Անի Հայրապետյան Լևոնի

Անի Հայրապետյան Լևոնի

06.06.2019թ. 

05

2

Աշխեն Կարեյան Վասակի

 

   

 

 

 • Հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարի (պաշտոնի ծածկագիր` 85-1.1-1)

Հիմնական գործառույթները՝

Ապահովում է Հանձնաժողովում քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսդրությամբ եւ այլ իրավական ակտերով անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների, Հանձնաժողովի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի, դրանցում փոփոխություններ կատարելու նախագծերի մշակման, Հանձնաժողովի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի համապատասխան մարմնի իրավասությունը սահմանող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության բնագավառի հարցաշարերի եւ հարցատոմսերի մշակման, քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման, գործուղման գործընթացի, ինչպես նաեւ անցկացվող մրցույթների նախապատրաստական աշխատանքների իրականացումը: Ապահովում է Հանձնաժողովի միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերը սահմանված կարգով իրականացնելու, միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով, աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրով, հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ, ռազմավարական այլ ծրագրերով Հանձնաժողովի գործունեության, ձեռքբերված արդյունքների եւ կատարված ծախսերի վերաբերյալ սահմանված կարգով եւ ժամկետներում հաշվետվությունների ներկայացումը, Հանձնաժողովի բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը: Մասնակցում է Հանձնաժողովի կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաեւ քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկում փոփոխություններ կատարելու նախապատրաստման աշխատանքներին: Օրենքով սահմանված կարքով պաշտոնի նշանակում եւ ազատում է քաղաքացիական ծառայողներին, Հանձնաժողովի քաղաքացիական ծառայողներ չհամարվող աշխատողներին, կնքում է աշխատանքային պայմանագրեր, աշխատողների նկատմամբ կիրառում է խրախուսանքներ եւ կարգապահական տույժեր, քաղաքացիական ծառայողների կողմից կատարած աշխատանքների մասին ներկայացրած կիսամյակային հաշվետվությունների վերաբերյալ տալիս է համապատասխան եզրակացություններ: Համակարգում եւ կազմակերպում է քաղաքացիական ծառայության օրենսդրությամբ սահմանված այլ գործառույթներ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) եւ կառավարում (մենեջմենթ) մասնագիտությունների գծով կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն.
 • քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ եւ քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների եւ ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ մինչեւ 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն երեք տարին` ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.
 • համակարգչով եւ ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչեւ ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացումը:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է՝ 29.04.2019թ.

Աշխատավարձի չափը՝ 459012 ՀՀ դրամ:

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երեւան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետեւյալ փաստաթղթերը՝

 • Դիմում (ձեւը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների եւ աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաեւ զին.գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր եւ զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին եւ գրանցման էջերով)

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ եւ կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել 010-541-900 (333) հեռախոսահամարով:

 

 Դիմումի ձևը՝

 Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարի (պաշտոնի ծածկագիր` 85-1.1-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել է Աշոտ Մկրտչի Վահանյանը, որի տվյալները բավարարում են քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի անձնագրի պահանջներին.

N

 

Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի

 

 

պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի (պայմանագրի)

անուն,ազգանուն, հայրանուն

անուն,ազգանուն, հայրանուն

ամսաթիվ

համար

1

Աշոտ Վահանյան Մկրտչի

Աշոտ Վահանյան Մկրտչի

02.05.2019թ. 

04

  

 • Հանձնաժողովի ընդհանուր բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 85-3.3-4) 

Հիմնական գործառույթները՝

Իրականացնում է Հանձնաժողովի նախագահին,Գլխավոր քարտուղարին ներկայացվող (մտից փոստի), և Հանձնաժողովից առաքվող (ելից փոստի) ոչ գաղտնի փաստաթղթերի ընդունում` սուրհանադակային ծառայությամբ, փոստով, ինչպես նաև առձեռն ներկայացվող, դրանց առդիր էջերի, էլեկտրոնային կրիչների ու լազերային սկավառակների համապատասխանության ստուգում, ստացված ոչ գաղտնի փաստաթղթերի դասակարգումն ըստ տեսակի, բովանդակության և ըստ մակագրողի պատկանելիության, գործավարության կազմակերպման ծրագրի միջոցով և համապատասխան մատյանով իրականացնում է դասակարգված ոչ գաղտնի փաստաթղթերի հաշվառումը, Գլխավոր քարտուղարին հասցեագրված մուտքագրված ոչ գաղտնի փաստաթղթերը տրամադրում է Բաժնի գլխավոր մասնագետին` համապատասխան ուղեկցող գրություններ պատրաստելու համար: Իրականացնում է ելից գրությունների առաքումը հաստատող փաստաթղթերի հաշվառումը, դրանց ամփոփագրերի պատրաստումը (համակարգչային եղանակով) և սահմանված կարգով ներկայացումը Բաժնի պետին և պատասխանատու կատարող ստորաբաժանումներին, Բաժին ստացված, ծանոթացման ենթակա փաստաթղթերի ծանոթացման հետ կապված աշխատանքները, Հանձնաժողովի նախագահին, Գլխավոր քարտուղարին զեկուցված ոչ գաղտնի փաստաթղթերի կապակցությամբ տրված հանձնարարականների գրանցում գործավարության կազմակերպման ծրագրում, դրանց բազմացում ըստ կատարողների քանակի և տրամադրում համապատասխան ստորաբաժանումներին, Բաժին հանձնված փաuտաթղթերի հաշվառումը և պահպանումը: Ընդունում և վերաբաշխում է մամուլը (պաշտոնական տեղեկագրեր, այլ գրականություն): Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ, մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին:
Իրականացնում է դրանց հարակից այլ աշխատանքներ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն,
 • քաղաքացիական քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում, կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացում ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռե‎ֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին», «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ 2021թ. սեպտեմբերի 23-ը:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է՝ 19.04.2019թ.

Աշխատավարձի չափը՝ 129634 ՀՀ դրամ:

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Դիմում (ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձիք նաև զին.գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի,
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով):

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել հեռ.010-541-900 (333):

 Դիմումի ձևը՝

 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 85-3.3-4) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել է Սուսաննա Եդիգարյանը, որի տվյալները բավարարում են քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի անձնագրի պահանջներին.

 

N

 

Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի

 

 

պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի (պայմանագրի)

անուն,ազգանուն, հայրանուն

անուն,ազգանուն, հայրանուն

ամսաթիվ

համար

1

Սուսաննա Եդիգարյան Կարապետի

Սուսաննա Եդիգարյան Կարապետի

22.04.2019թ. 

03

 

Ծանոթություն՝ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 85-3.3-4) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմած քաղաքացի Վարդան Մկրտչի Ուրֆալյանը 2019 թվականի փետրվարի 28-ին հրաժարվել է կնքել ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր:

 

 • Հանձնաժողովի հաշվապահական հաշվառման բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 85-3.3-2)  

Հիմնական գործառույթները՝

Իրականացնում է Հանձնաժողովի հաշվապահական հաշվառման վարումը, վճարման փաստաթղթերի կազմումը և ներկայացումը, հաշվետվությունների ստացումը, ստուգումը, ամփոփումը և ներկայացումը, ֆինանսատնտեսագիտական գործը, այդ թվում՝ ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության պլանավորումը՝ բյուջետային հայտերի կազմումը և ներկայացումը, ֆինանսական գործունեության վերլուծությունը և հաշվետվությունների կազմումը, թվային և վերլուծական հաշվետվությունների ամփոփումը և ներկայացումը։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է Հանձնաժողովի աշխատողների սոցիալական փաթեթից օգտվելու համար հատկացումների տրամադրման աշխատանքները։ Բաժնի պետի հանձնարարությամբ տարեկան առնվազն մեկ անգամ իրականացնում է ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրման աշխատանքները և գույքի հաշվապահական հաշվառման, դուրսգրման աշխատանքները, ինչպես նաև Բաժնի փաստաթղթային սպասարկումը, փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքները և համապատասխան մարմիններին է ներկայացնում եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունները։ Հանձնաժողովի անձնակազմի կառավարման բաժնի հետ համատեղ նախապատրաստում է աշխատողների վերաբերյալ հաշվետվությունները` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիազոր պետական մարմին ներկայացնելու համար։ Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին։ Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ։
Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն,
 • քաղաքացիական քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում, կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացում ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռե‎ֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին», «Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Հարկերի մասին», «Պետական կենսաթոշակների մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ 2019թ. հուլիսի 21-ը:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է՝ 15.03.2019թ.

Աշխատավարձի չափը՝ 129634 ՀՀ դրամ:

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Դիմում (ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձիք նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի,
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով):


ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել հեռ.010-541-900 (333, 133)

Դիմումի ձևը՝

 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի հաշվապահական հաշվառման բաժնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 85-3.3-2) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել է Աննա Մկրտչյանը, որի տվյալները բավարարում են քաղաքացիական ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին.

N

 

Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի

 

 

պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի (պայմանագրի)

անուն,ազգանուն, հայրանուն

անուն,ազգանուն, հայրանուն

ամսաթիվ

համար

1

Աննա Մկրտչյան Արտաշեսի

Աննա Մկրտչյան Արտաշեսի

19.03.2019թ. 

02

 

 • Հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության իրավական ակտերի բաժնի  առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 85-3.2-33) 

Հիմնական գործառույթները՝

Մասնակցում է Հանձնաժողովի գործունեության իրավական կողմի վերլուծությանը, Հանձնաժողովի կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումների կողմից կազմվող իրավական ակտերի նախագծերի մշակման, ինչպես նաև Հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացվող որոշումների, Հանձնաժողովի նախագահի, գլխավոր քարտուղարի հրամանների նախագծերի նախապատրաստման, օտարերկրյա պետություններում համանման մարմինների գործունեության բնագավառում գործող օրենսդրական փաստաթղթերի հավաքագրման, վերլուծության, համապատասխան առաջարկների ներկայացման աշխատանքներին: Իրականացնում է Հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության իրավական ակտերի բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության և արխիվացման, իրավական ակտերի մշակման և դրանց՝ սահմանված կարգով գրանցման ներկայացման, Հանձնաժողով ստացվող իրավաբանական գրականության գույքային գրանցումը, շարժի հաշվառման, պահպանման և Բաժնի փաստաթղթային սպասարկման, փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքները:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն,
 • քաղաքացիական քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում, կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացում ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռե‎ֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացումը:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է՝ 22.02.2019թ.

Աշխատավարձի չափը՝ 150799 ՀՀ դրամ:

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Դիմում (ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձիք նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի,
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով):

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել հեռ.010-541-900 (333, 133):

 Դիմումի ձևը՝

 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության իրավական ակտերի բաժնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 85-3.2-33) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել է Քրիստինե Ալեքսանյանը, որի տվյալները բավարարում են քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի անձնագրի պահանջներին.

 

N

 

Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի

 

 

պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի (պայմանագրի)

անուն,ազգանուն, հայրանուն

անուն,ազգանուն, հայրանուն

ամսաթիվ

համար

1

Քրիստինե Ալեքսանյան Սարգսի

Քրիստինե Ալեքսանյան Սարգսի

26.02.2019թ. 

01


 

 • Հանձնաժողովի հաշվապահական հաշվառման բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 85-3.3-2) 

Հիմնական գործառույթները՝ 

Իրականացնում է Հանձնաժողովի հաշվապահական հաշվառման վարումը, վճարման փաստաթղթերի կազմումը և ներկայացումը, հաշվետվությունների ստացումը, ստուգումը, ամփոփումը և ներկայացումը, ֆինանսատնտեսագիտական գործը, այդ թվում՝ ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության պլանավորումը՝ բյուջետային հայտերի կազմումը և ներկայացումը, ֆինանսական գործունեության վերլուծությունը և հաշվետվությունների կազմումը, թվային և վերլուծական հաշվետվությունների ամփոփումը և ներկայացումը։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է Հանձնաժողովի աշխատողների սոցիալական փաթեթից օգտվելու համար հատկացումների տրամադրման աշխատանքները։ Բաժնի պետի հանձնարարությամբ տարեկան առնվազն մեկ անգամ իրականացնում է ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրման աշխատանքները և գույքի հաշվապահական հաշվառման, դուրսգրման աշխատանքները, ինչպես նաև Բաժնի փաստաթղթային սպասարկումը, փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքները և համապատասխան մարմիններին է ներկայացնում եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունները։ Հանձնաժողովի անձնակազմի կառավարման բաժնի հետ համատեղ նախապատրաստում է աշխատողների վերաբերյալ հաշվետվությունները` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիազոր պետական մարմին ներկայացնելու համար։ Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին։ Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ։
Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 

 • բարձրագույն կրթություն,
 • քաղաքացիական քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում, կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացում ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռե‎ֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին», «Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Հարկերի մասին», «Պետական կենսաթոշակների մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ 2021թ. օգոստոսի 31-ը:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է՝  07.12.2018թ.

Աշխատավարձի չափը՝ 129634 ՀՀ դրամ:

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ iinfo@competition.am

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Դիմում (ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձիք նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով):

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել հեռ.010-541-900 (333, 133)

Դիմումի ձևը՝

 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի հաշվապահական հաշվառման բաժնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 85-3.3-2) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել է Սյուզաննա Մաթոսյանը, որի տվյալները բավարարում են քաղաքացիական ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին.

 

N

 

Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի

 

 

պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի (պայմանագրի)

անուն,ազգանուն, հայրանուն

անուն,ազգանուն, հայրանուն

ամսաթիվ

համար

1

Սյուզաննա Լևոնի Մաթոսյան

Սյուզաննա Լևոնի Մաթոսյան

07.12.2018թ

02

 

 • Հանձնաժողովի վերլուծության և մրցակցության գնահատման վարչության առաջին բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 85-2.3-38) 

Հիմնական գործառույթները՝

Իրականացնում է ապրանքային շուկաների մրցակցային միջավայրի գնահատմանն ուղղված, մենաշնորհ կամ գերիշխող դիրքի փաստացի կամ հնարավոր չարաշահումների ուսումնասիրություններին առնչվող, տնտեսվարող սուբյեկտների, պետական մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից ընդունված ակտերի, այլ փաստաթղթերի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենսդրությանը հակասելու, կնքվող համաձայնությունների վերաբերյալ ուսումնասիրությունների և եզրակացությունների պատրաստման աշխատանքները: Իրականացնում է պետական մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց հնարավոր կամ փաստացի հակամրցակցային գործողությունների կամ վարքագծի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ, տնտեսվարող սուբյեկտներից, պետական մարմիններից և դրանց պաշտոնատար անձանցից տեղեկատվության հավաքագրման, մշակման և գնահատման աշխատանքները: Իր լիազորությունների սահմաններում կատարում է վարչական վարույթի հարուցման և իրականացման աշխատանքներ: Համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանման հետ իրականացնում է պետական օժանդակությունների մասին եզրակացությունների պատրաստման, ինչպես նաև պետական օժանդակությանն առնչվող այլ աշխատանքներ: Նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր:
Իրականացնում է դրանց հարակից այլ աշխատանքներ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 •  բարձրագույն կրթություն,
 • քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
 • անգլերենին (ազատ) կամ ֆրանսերենին (ազատ) տիրապետում:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացումը:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է՝ 10.10.2018թ.

Աշխատավարձի չափը՝ 212309 ՀՀ դրամ:

Աշխատանքի վայրը՝ ք.Երևան Մ. Մկրտչյան 5բ, հեռ.010-541-900, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ info@competition.am

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Դիմում (ձևը կցվում է),
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձիք նաև զին.գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի,
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով):

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել հեռ.010-541-900 (333; 133):

 Դիմումի ձևը՝ 

 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի վերլուծության եւ մրցակցության գնահատման վարչության առաջին բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 85-2.3-38) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար դիմել է Արմենուհի Հարությունյանը, որի տվյալները բավարարում են քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի անձնագրի պահանջներին.

N

 

Տվյալ պաշտոնում նշանակված մասնակցի

 

 

պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի (պայմանագրի)

անուն,ազգանուն, հայրանուն

անուն,ազգանուն, հայրանուն

ամսաթիվ

համար

1

Արմենուհի Հարությունյան Արայիկի

Արմենուհի Հարությունյան Արայիկի

15.10.2018թ.

01

 

 

 

 

  

 

 

 

04/08/2021
 
 
This website was developed with the assistance of the United States Agency
for International Development (USAID).
The views expressed do not necessarily reflect those of the United States Agency for International Development or the United States Government.