SCPEC
Հայ Eng Рус
Սկիզբ|Հետադարձ կապ|ՀՏՀ|Կայքի քարտեզ
 Փնտրել
Ներածություն
ՀՀ Սահմանադրություն
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքը
ՀՀ այլ օրենքներ
Հանձնաժողովի որոշումները
Կանոնադրությունը
Հանձնաժողովի կանոնադրությունը
Հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները
Իրավական ակտեր
Հաճախ տրվող հարցեր
Հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց գործողությունների (անգործության) վարչական եւ քրեական կարգով վիճարկման կարգը
Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծեր

ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ը կազմավորվել է 2001 թվականին

ՄԱԿ-ի գնահատման 6-րդ համաժողով

Հայաստան.փորձագիտական գնահատման զեկույց

Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է հակամենաշնորհային քաղաքականության միջպետական խորհրդի անդամ

ՀՔՄԽ 44-րդ հերթական նիստ, 13-15 ապրիլ 2016, ք.Երևան


Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Միջազգային մրցակցության ցանց կազմակերպության անդամ

ՄՄՑ 16-րդ տարեկան համաժողովը
Ստացեք Adobe Reader
 
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
28 օգոստոսի, 2018 թվականի
թիվ 108-Լ, քաղաք Երևան
 
 
ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 

 Հիմք ընդունելով «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածը` Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը (այսուհետ նաև՝ Հանձնաժողով)՝
 
ո ր ո շ ու մ  է
 
1. Հաստատել Հանձնաժողովի կանոնադրությունը` համաձայն հավելվածի (կցվում է):
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 22-ի «ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» թիվ 221-Ա որոշումը:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 22-ի «ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի աշխատակազմի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» թիվ 222-Ա որոշմամբ հաստատված հավելվածը (այսուհետ` Հավելված), բացառությամբ Հավելվածի 19-րդ կետի 2-4-րդ նախադասությունների և 37-49-րդ կետերի, որոնք ուժը կորցրած են ճանաչվում Հանձնաժողովի նախագահի կողմից կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները հաստատելու օրվանից:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի օգոստոսի 28-ից:
                   ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                                           Ա. ՇԱԲՈՅԱՆ
 
 
 
 
 
 
 
 
Հավելված
ՀՀ տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության պետական հանձնաժողովի
2018 թվականի օգոստոսի 28-ի թիվ 108-Լ որոշման
 
 
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը (այսուհետ` Հանձնաժողով) տնտեսական մրցակցության պաշտպանություն իրականացնող ինքնավար մարմին է:

2. Հանձնաժողովը ստեղծվում է «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքով (այսուհետ` Օրենք) սահմանված կարգով և ինքնուրույն է իր իրավասության շրջանակներում:

3. Հանձնաժողովը գործում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, միջազգային պայմանագրերի, Օրենքի, նորմատիվ իրավական այլ ակտերի և սույն կանոնադրության հիման վրա:

4. Օրենքով սահմանված խնդիրներն ու գործառույթներն իրականացնելիս Հանձնաժողովն անկախ է պետական այլ մարմիններից:

5. Հանձնաժողովն իր իրավասության սահմաններում ընդունում է նորմատիվ, ներքին և անհատական իրավական ակտեր: Հանձնաժողովը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեություն:

6. Հանձնաժողովն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր անվանմամբ կնիք, դրոշմակնիք, ձևաթուղթ: Հանձնաժողովը կարող է ունենալ խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ:

7. Հանձնաժողովի կառուցվածքում ընդգրկվում են Հանձնաժողովի նախագահի և անդամների, գլխավոր քարտուղարի, Հանձնաժողովի նախագահի խորհրդականի, օգնականի, Հանձնաժողովի անդամի օգնականի պաշտոնները, կառուցվածքային ստորաբաժանումները:

8. Հանձնաժողովի անվանումն է`
հայերեն լրիվ՝ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով (կրճատ՝ ՀՀ ՏՄՊՊՀ).
ռուսերեն լրիվ՝ Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Республики Армения (կրճատ՝ ГКЗЭК РА).
անգլերեն լրիվ՝ State Commission for the Protection of Economic Competition of the Republic of Armenia (կրճատ՝ SCPEC RA).
ֆրանսերեն լրիվ՝ La Commission d՚Etat pour la Protection de la Concurrence Économique de la République de l՚Arménie (կրճատ՝ CEPCE RA):

9. Հանձնաժողովի գտնվելու վայրն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, քաղաք Երևան, Մհեր Մկրտչյան փողոց, շենք 5բ:

 
II. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ,
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ԵՎ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

10. Հանձնաժողովի նպատակներն են՝
1) ազատ տնտեսական մրցակցության պաշտպանությունը և խրախուսումը.
2) ձեռնարկատիրության զարգացմանը նպաստելը.
3) սպառողների շահերի պաշտպանությանը նպաստելը:

11. Հանձնաժողովի խնդիրներն են՝
1) ձեռնարկատիրության զարգացման և սպառողների շահերի պաշտպանության նպատակով տնտեսական մրցակցության պաշտպանումն ու խրախուսումը.
2) բարեխիղճ և ազատ մրցակցության համար անհրաժեշտ միջավայրի ապահովումը.
3) հակամրցակցային գործունեության կանխարգելումը, սահմանափակումը և նախազգուշացումը.
4) տնտեսական մրցակցության պաշտպանության նկատմամբ վերահսկողությունը:

12. Հանձնաժողովի գործառույթներն են՝
1) տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության պահպանման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը.
2) տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության խախտման դեպքերի քննարկումը և որոշումների ընդունումը.
3) տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության խախտման դեպքերի կապակցությամբ դատարան դիմելը.
4) տնտեսական մրցակցության զարգացումը և այդ բնագավառում պետական քաղաքականությունը կարգավորող իրավական ակտերի մշակմանը և դրանց սահմանված կարգով ներկայացմանը մասնակցելը.
5) իր իրավասությանը վերաբերող հարցերի շուրջ միջպետական համաձայնագրերի կնքմանը մասնակցելը.
6) Հայաստանի Հանրապետության, օտարերկրյա պետությունների պետական մարմինների և ոչ կառավարական կազմակերպությունների, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը, նրանց հետ իր իրավասությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ հուշագրեր, համագործակցության մասին այլ համաձայնագրեր կնքելը, անհրաժեշտության դեպքում Հանձնաժողովի կողմից իրականացվող աշխատանքներում այդ մարմիններից և կազմակերպություններից մասնագետների, փորձագետների ներգրավումը` այդ մարմինների և կազմակերպությունների ղեկավարների գրավոր համաձայնությամբ.
7) տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության խախտումները կանխող միջոցառումների մշակումը և իրականացումը.
8) տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության կիրառման փորձի ամփոփումը և դրա կատարելագործման ուղղությամբ առաջարկությունների մշակումը.
9) իր գործունեության հրապարակայնության ապահովումը.
10) տնտեսական մրցակցությանն առնչվող հարցերի, այդ թվում` Օրենքի դրույթների մասին հանրությանն իրազեկելու ուղղությամբ միջոցառումների իրականացումը.
11) իր իրավասությանը վերապահված այլ գործողությունների իրականացումը:

13. Հանձնաժողովի լիազորություններն են՝
1) Հանձնաժողովն իրավունք ունի ընդունելու որոշումներ՝
ա) Օրենքի հնարավոր կամ փաստացի խախտումների.
բ) ապրանքային շուկաների ուսումնասիրության.
գ) վարչական վարույթ հարուցելու, ստուգում, ուսումնասիրություն իրականացնելու.
դ) ապրանքային շուկաների սահմանների, այդ շուկայում տնտեսվարող սուբյեկտների գերիշխող դիրքի առկայության, ինչպես նաև դրանով պայմանավորված միջոցառումների իրականացման.
ե) գերիշխող դիրքը մեկ տարվա ընթացքում երկու կամ ավելի անգամ չարաշահող տնտեսվարող սուբյեկտների ապախոշորացման (բաժանման, առանձնացման, փայաբաժնի կամ միջոցների օտարման).
զ) տնտեսվարող սուբյեկտների, պետական մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից Օրենքի խախտումների դադարեցման կամ դրանց հետևանքների վերացման, սկզբնական վիճակի վերականգնման, Օրենքին հակասող պայմանագրերի փոփոխման կամ լուծման, այլ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ պայմանագրերի կնքման.
է) պետական մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից ընդունված ակտերի, այլ փաստաթղթերի (կազմակերպված մրցույթների վերաբերյալ որոշումների, արձանագրությունների և այլն)` տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենսդրությանը հակասելու, կնքվող համաձայնությունների, պետական օժանդակությունների, ինչպես նաև համակենտրոնացումների մասին եզրակացություններ տալու.
ը) համակենտրոնացումը կամ պետական օժանդակությունը, պետական մարմինների, տնտեսվարող սուբյեկտների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց հակամրցակցային գործողությունները կամ վարքագիծը կասեցնելու, լուծարելու (լուծելու, դադարեցնելու), ակտերը ոչ իրավաչափ, ուժը կորցրած ճանաչելու.
թ) տնտեսվարող սուբյեկտներին և նրանց պաշտոնատար անձանց, պետական մարմինների պաշտոնատար անձանց Օրենքի խախտման համար պատասխանատվության ենթարկելու.
ժ) տնտեսվարող սուբյեկտներին, պետական մարմիններին կամ դրանց պաշտոնատար անձանց` Օրենքի հնարավոր խախտումների վերաբերյալ զգուշացումներ տալու.
ժա) Հանձնաժողովի, պետական մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաև տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից Օրենքի դրույթների կիրառման վերաբերյալ խորհրդատվական բնույթ կրող ուղեցույցներ, այլ փաստաթղթեր հաստատելու վերաբերյալ.
2) իրականացնելու վերահսկողություն Հանձնաժողովի որոշման կատարման (պահպանման) նկատմամբ.
3) տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից ներկայացված տեղեկատվության արժանահավատության, տնտեսվարող սուբյեկտի փաստացի գործունեության բացահայտման կամ Հանձնաժողովի որոշման կատարման նկատմամբ վերահսկողության նպատակով իրականացնելու ստուգում, ուսումնասիրություն (այդ թվում` հսկիչ գնում) և (կամ) դիտանցում.
4) դիմելու դատարան Օրենքի խախտումների վերաբերյալ, այդ թվում՝ պետական մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց ընդունած ակտերը, տնտեսվարող սուբյեկտների` օրենքի խախտմամբ կնքված պայմանագրերը լրիվ կամ մասնակի անվավեր ճանաչելու, ինչպես նաև այդ պայմանագրերի փոփոխման կամ լուծման պահանջով.
5) դիմելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը` պետական մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց` Օրենքին հակասող գործողությունները կամ վարքագիծը դադարեցնելու միջնորդությամբ.
6) տալու նախազգուշացում` խախտումները շտկելու և (կամ) հետագայում բացառելու հանձնարարությամբ, նշանակելու տուգանք` խախտումները շտկելու և (կամ) հետագայում բացառելու և տուգանքը վճարելու հանձնարարությամբ` սահմանելով հանձնարարության կատարման ժամկետ.
7) ընդունելու հակամրցակցային համաձայնությունների, գերիշխող դիրքի, չհիմնավորված բարձր գնի և չհիմնավորված ցածր գնի որոշման, համակենտրոնացումների, անբարեխիղճ մրցակցության, պետական օժանդակության, դիտանցումների, հսկիչ գնումների արդյունքում ձեռք բերված ապրանքների տնօրինման, ապրանքային շուկայի որոշման, պատասխանատվության միջոցի կիրառումից ազատման դիմումների ներկայացման և քննության, ինչպես նաև տնտեսվարող սուբյեկտի նկատմամբ կիրառվող տուգանքի նվազեցման վերաբերյալ համապատասխան կարգեր.
8) տալու պարզաբանումներ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենսդրության կիրառման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ.
9) Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ կամ որոշման ընդունմանը նախորդած վարույթի մասնակիցների դիմումի հիման վրա կարող է վերանայել իր կողմից ընդունված որոշումները նոր ի հայտ եկած հանգամանքներով.
10) Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ կամ վարույթին մասնակցող անձանց դիմումի հիման վրա պարզաբանելու իր որոշումները, ուղղելու դրանցում առկա գրասխալները, թվաբանական սխալներն ու վրիպակները առանց փոխելու որոշման բովանդակությունը.
11) կատարելու օրենսդրությամբ նախատեսված այլ իրավասություններ:

14. Հանձնաժողովի որոշմամբ կարող են ստեղծվել Հանձնաժողովին կից խորհրդակցական մարմիններ, որոնց անհատական կազմն ու աշխատակարգը հաստատում է Հանձնաժողովը:
Հանձնաժողովի առանձին գործառույթների իրականացման համար Հանձնաժողովի նախագահի հրամանով կարող են կազմավորվել ժամանակավոր աշխատանքային խմբեր, որոնք հրամանով սահմանված ժամկետում իրականացնում են որոշակի աշխատանքներ, այդ թվում` Հանձնաժողովի կողմից վարչական վարույթ հարուցելու կամ իրականացնելու կապակցությամբ իրականացնում են ստուգում, ուսումնասիրություն (այդ թվում` հսկիչ գնում) և (կամ) դիտանցում:
Ժամանակավոր աշխատանքային խմբի աշխատանքների իրականացման և կազմակերպման համար պատասխանատվություն է կրում հրամանում նշված խմբի ղեկավարը: Աշխատանքային խմբի աշխատանքների համակարգումը կարող է վերապահվել Հանձնաժողովի անդամներից մեկին կամ մի քանիսին:
 
 
III. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ

15. Հանձնաժողովը կազմված է յոթ անդամից՝ նախագահ և վեց անդամ: Հանձնաժողովի անդամների պաշտոնները համարվում են ինքնավար պաշտոններ:

16. Հանձնաժողովի նախագահին և մյուս անդամներին վարչապետի առաջարկությամբ պաշտոնի է նշանակում Ազգային ժողովը՝ Օրենքով և «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգով:

17. Հանձնաժողովի գործունեության կարգը սահմանվում է սույն կանոնադրությամբ: Հանձնաժողովի անդամների վարձատրության չափը սահմանվում է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքով:

18. Հանձնաժողովի նախագահին անմիջական հաշվետու են Հանձնաժողովի անդամները, գլխավոր քարտուղարը, Հանձնաժողովի նահագահի խորհրդականը, օգնականը, հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները:

19. Հանձնաժողովի նախագահին հաշվետու են աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները, գլխավոր քարտուղարի տեղակալը:

20. Հանձնաժողովի նախագահը՝
1) իր իրավասության շրջանակներում ներկայացնում է Հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում.
2) ղեկավարում և համակարգում է Հանձնաժողովի բնականոն գործունեությունը, այդ նպատակով Հանձնաժողովի անդամներին և իր կողմից նշանակվող աշխատողներին տալիս է հանձնարարականներ, կատարում է աշխատանքային պարտականությունների բաշխում Հանձնաժողովի անդամների միջև, պատասխանատու է Հանձնաժողովի առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար.
3) հրավիրում և նախագահում է Հանձնաժողովի նիստերը, հաստատում նիստի օրակարգը.
4) կազմակերպում է Հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումների կատարումը.
5) ստորագրում է Հանձնաժողովի որոշումները և նիստերի արձանագրությունները.
6) հաստատում է հաստիքացուցակը.
7) Հանձնաժողովի անդամների և իր կողմից նշանակվող աշխատողների համար հանդես է գալիս որպես գործատուի ներկայացուցիչ.
8) օրենքով նախատեսված դեպքերում նշանակում և ազատում է Հանձնաժողովի համապատասխան աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր.
9) նշանակում և ազատում է իր խորհրդականին, օգնականին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր.
10) դատարանում հանդես է գալիս Հանձնաժողովի անունից, տալիս է Հանձնաժողովի անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
11) ընդունում է հրամաններ, ներառյալ` ստուգում, ուսումնասիրություն (այդ թվում` հսկիչ գնում) կամ դիտանցում իրականացնելու կամ արձանագրության ձևեր հաստատելու վերաբերյալ հրամաններ, տալիս է կատարման համար պարտադիր ցուցումներ, տնտեսվարող սուբյեկտներին տրամադրում է տեղեկանքներ կամ գլխավոր քարտուղարին է հանձնարարում տեղեկանքների տրամադրումը.
12) ապահովում է Հանձնաժողովի աշխատանքների լուսաբանումը.
13) հրավիրում է խորհրդակցություններ, կազմակերպում քննարկումներ՝ պաշտոնատար և այլ անձանց մասնակցությամբ.
14) հաստատում է ներքին կարգապահական կանոնները.
15) հաստատում է Հանձնաժողովում գործավարության կազմակերպման կարգը.
16) նշանակում է Հանձնաժողովի նիստի անցկացման օրը, ժամը, վայրը.
17) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում գլխավոր քարտուղարի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները.
18) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում գլխավոր քարտուղարի հանձնարարականները.
19) հաստատում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրու-թյունները՝ սահմանելով դրանց իրավասությունները.
20) լսում է Հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հաշվետվությունները, քննում է դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները.
21) պարգևատրում է Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության գործում ավանդ ունեցող անձանց և կազմակերպություններին.
22) օրենքով սահմանված կարգով Հանձնաժողովի ծախսերի նախահաշիվը (բյուջետային հայտը) ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն` պետական բյուջեի նախագծում ընդգրկելու համար, հանդես է գալիս որպես գլխավոր կարգադրիչ պետական բյուջեով Հանձնաժողովին հատկացված ծախսային ծրագրի համար, ֆինանսների կառավարման պետական մարմնի նախնական համաձայնությամբ հաստատում է Հանձնաժողովի կարիքների համար Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված դրամաշնորհային կամ վարկային ծրագրերի գնումների պլանը, ծախսերի նախահաշիվը.
23) Հանձնաժողովի նախագահի բացակայության կամ պաշտոնեական պարտականությունները կատարելու անհնարինության դեպքում Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ նրան փոխարինում է Հանձնաժողովի անդամներից մեկը, իսկ վերջինիս բացակայության կամ պաշտոնեական պարտականությունները կատարելու կամ Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարության անհնարինության դեպքում՝ Հանձնաժողովի այն անդամը, ով ավելի երկար է աշխատում այդ պաշտոնում: Սույն կետում նշված փոխարինումն իրականացվում է համապատասխանաբար Հանձնաժողովի նախագահի փաստացի բացակայության կամ պաշտոնեական պարտականությունները կատարելու փաստացի անհնարինության դեպքում` անկախ այդ փոխարինումն ամրագրող իրավական ակտի առկայությունից.
24) իրականացնում է Օրենքով, այլ իրավական ակտերով, սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:

21. Հանձնաժողովի անդամը`
1) մասնակցում է Հանձնաժողովի նիստերին և քվեարկում.
2) Հանձնաժողովի նիստի ժամանակ կարող է հանդես գալ ելույթներով, հարցերով և առաջարկություններով.
3) իր լիազորությունների սահմաններում հրավիրում է խորհրդակ-ցություններ, կազմակերպում է քննարկումներ.
4) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:

22. Գլխավոր քարտուղարը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատասխանատու է Հանձնաժողովի լիազորությունների իրականացման կազմակերպական, մարդկային ռեսուրսների կառավարման, ֆինանսատնտեսական գործառույթների իրականացման և քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների մասնակցության համար:

23. Գլխավոր քարտուղարը ունի տեղակալ: Գլխավոր քարտուղարը իր տեղակալի անմիջական ղեկավարն է: Գլխավոր քարտուղարին անմիջական հաշվետու են իր տեղակալը և աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումները:

24. Գլխավոր քարտուղարն օրենքով սահմանված կարգով գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով` պետությանը պատճառված վնասի համար:

25.Գլխավոր քարտուղարը՝
1) առանց լիազորագրի` «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված սահմաններում հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, կնքում է գործարքներ, իր իրավասությանը վերապահված հարցերով տալիս է լիազորագրեր.
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է Հանձնաժողովին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները.
3) օրենքով նախատեսված դեպքերում նշանակում և ազատում է Հանձնաժողովի համապատասխան աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր.
4) Հանձնաժողովի նախագահին ներկայացնում է Հանձնաժողովի տարեկան հաշվեկշիռը.
5) Հանձնաժողովի նախագահին ներկայացնում է առաջարկություններ Հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների կազմակերպական հարցերի վերաբերյալ.
6) Հանձնաժողովի նախագահին է ներկայացնում աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության հաշվետվությունները և մյուս ստորաբաժանումների մասով՝ իր իրավասության շրջանակներին վերաբերող տեղեկատվություն, իսկ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ նաև հաշվետվություն.
7) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում համագործակցում է Հանձնաժողովի անդամների, այլ պետական մարմինների և կազմակերպությունների հետ.
8) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում Հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումներին փոխանցում է Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարականները կամ իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում տալիս է հանձնարարականներ և դրանց կատարման նկատմամբ իրականացնում է հսկողություն՝ արդյունքների մասին տեղեկացնելով Հանձնաժողովի նախագահին.
9) անհրաժեշտության դեպքում կնքում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից պատրաստված, ինչպես նաև իր և (կամ) Հանձնաժողովի նախագահի անունից պատրաստված փաստաթղթերը, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ.
10) օրենքով նախատեսված դեպքերում ընդունում է անհատական հրամաններ, տալիս հանձնարարականներ.
11) պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողովի հաշվապահական հաշվառումը վարելու, ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, պարտադիր վճարների հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու և համապատասխան մարմիններին ներկայացնելու համար.
12) ապահովում է Հանձնաժողովի նիuտերի արձանագրությունների վարումը.
13) կազմակերպում է Հանձնաժողովի նախագահի, Հանձնաժողովի անդամների մոտ քննարկումների և խորհրդակցությունների անցկացումը.
14) կազմակերպում է Հանձնաժողովի գործավարության և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները.
15) Գլխավոր քարտուղարի բացակայության կամ պաշտոնեական պարտականությունները կատարելու անհնարինության դեպքում նրան փոխարինում է գլխավոր քարտուղարի տեղակալը:

26. Հանձնաժողովի նախագահի խորհրդականը՝
1) համաձայնեցնելով Հանձնաժողովի նախագահի հետ` կազմում է իր աշխատանքային ծրագիրը.
2) պարբերաբար Հանձնաժողովի նախագահին է ներկայացնում զեկույցներ, անհրաժեշտ վերլուծական նյութեր իրեն հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի, երևույթների և իրադարձությունների մասին և առաջարկություններ առկա հիմնահարցերի լուծման վերաբերյալ.
3) կազմակերպում է քաղաքացիների ընդունելություն.
4) Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ մասնակցում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, կազմակերպություններում` իրեն հանձնարարված բնագավառներին վերաբերող հարցերի քննարկմանը.
5) Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ հրավիրում է խորհրդակցություններ, կազմակերպում իրեն հանձնարարված հարցերի քննարկումներ.
6) կատարում է Հանձնաժողովի նախագահի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ:

27. Հանձնաժողովի նախագահի օգնականը՝
1) կազմակերպական, տեղեկատվական և տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերում Հանձնաժողովի նախագահին.
2) համաձայնեցնելով Հանձնաժողովի նախագահի հետ` կազմակերպում է Հանձնաժողովի նախագահի ընթացիկ և հեռանկարային աշխատանքների ծրագրերի նախապատրաստումը և դրանք ներկայացնում Հանձնաժողովի նախագահին.
3) կազմակերպում է Հանձնաժողովի նախագահի խորհրդակցությունների, հանդիպումների, այցերի և ուղևորությունների նախապատրաստումը.
4) համագործակցելով Հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանում-ների աշխատողների հետ` Հանձնաժողովի նախագահի համար նախապատրաս-տում է տեղեկատվական և վերլուծական նյութեր.
5) նախապատրաստում և Հանձնաժողովի նախագահին է ներկայացնում առաջարկություններ աշխատանքային ծրագրերի վերաբերյալ.
6) կատարում է Հանձնաժողովի նախագահի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ.
7) Հանձնաժողովի նախագահի հրամանով օգնականներից մեկին կարող է վերապահվել մամուլի քարտուղարի պարտականությունների կատարումը:

28. Հանձնաժողովի անդամի օգնականը՝
1) Հանձնաժողովի անդամի սահմանված պարբերականությամբ ամփոփ տեղեկատվություն է ներկայացնում Հանձնաժողովի անդամին հանձնարարված ոլորտում առկա իրավիճակի, արդի հիմնահարցերի վերաբերյալ և առաջարկություններ է ներկայացնում լուծման վերաբերյալ.
2) կազմակերպական, տեղեկատվական և տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերում Հանձնաժողովի անդամին.
3) համաձայնեցնելով Հանձնաժողովի անդամի հետ` կազմակերպում է Հանձնաժողովի անդամի ընթացիկ և հեռանկարային աշխատանքների ծրագրերի նախապատրաստումը և դրանք ներկայացնում Հանձնաժողովի անդամին.
4) կազմակերպում է Հանձնաժողովի անդամի խորհրդակցությունների, հանդիպումների, այցերի և ուղևորությունների նախապատրաստումը.
5) Հանձնաժողովի անդամի հանձնարարությամբ՝ համագործակցելով Հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատողների հետ նախապատրաստում է տեղեկատվական և վերլուծական նյութեր.
6) կատարում է Հանձնաժողովի անդամի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ.
7) Հանձնաժողովի անդամն իր օգնականի անմիջական ղեկավարն է: Հանձնաժողովի անդամի օգնականը անմիջական հաշվետու է Հանձնաժողովի անդամին:
 
 
ΙV. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

29. Հանձնաժողովի հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են՝
1) իրավաբանական վարչությունը.
2) մեթոդաբանության և ծրագրերի մշակման վարչությունը.
3) վերլուծության և մրցակցության գնահատման վարչությունը.
4) վերահսկողության վարչությունը.
5) միջազգային համագործակցության վարչությունը.
6) դիտանցումների բաժինը.
7) ներքին աուդիտի բաժինը:

30. Հանձնաժողովի աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են՝
1) վարչատնտեսական վարչությունը.
2) անձնակազմի կառավարման բաժինը.
3) հաշվապահական հաշվառման բաժինը.
4) ընդհանուր բաժինը:
 
 
V. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

31. Հանձնաժողովն իր աշխատանքները կազմակերպում է Հանժնաժողովի նախագահին անմիջական հաշվետու անձանց, հիմնական և աջակցող կառուցվածքային ստորաբաժանումների և այլ անձանց միջոցով:

32. Հանձնաժողովն իր աշխատանքներն իրականացնում է նիստերի և աշխատանքային քննարկումների միջոցով:

33. Հանձնաժողովի համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները, ինչպես նաև Հանձնաժողովի այլ աշխատողներ Հանձնաժողովի նախագահի կամ գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում են Հանձնաժողովի անդամին վերապահված լիազորությունների իրականացմանը և պարտականությունների կատարմանը:

34. Հանձնաժողովի նախագահը, իսկ նրա լիազորությամբ` Հանձնաժողովի անդամները և աշխատողները, Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ պետություններում, միջազգային կազմակերպություններում Հանձնաժողովը ներկայացնելիս, արտահայտում են Հանձնաժողովի դիրքորոշումը: Ոչ պաշտոնական կարծիք արտահայտելիս նշված անձինք պետք է նշեն, որ արտահայտում են իրենց անձնական կարծիքը:

35. Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում են անդամներից առնվազն չորսը:

36. Հանձնաժողովի նիստերը գումարվում են որոշակի պարբերականությամբ կամ ըստ անհրաժեշտության՝ Հանձնաժողովի անդամներից որևէ մեկի պահանջով:

37. Հանձնաժողովը հարցերը քննում է դռնբաց նիստում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա կարող է վնաս հասցնել շահագրգիռ անձանց շահերին: Ընթացակարգային հարցերի քննարկման կամ ըստ էության որոշում չկայացվելու (այդ թվում` դռնփակ նիստ գումարելու, հարցը քննարկումից հանելու, քննարկումը հետաձգելու, օրակարգում լրացուցիչ հարց ընդգրկելու, աշխատողներին հանձնարարություն տալու և այլն) դեպքում Հանձնաժողովի կողմից քվեարկությամբ կայացվում է բանավոր (արձանագրային) որոշում, ինչի մասին նշվում է արձանագրության մեջ:
Հանձնաժողովի դռնփակ նիստին, բացի սույն կանոնադրության 43-րդ կետում նշված անձանցից, կարող են մասնակցել նաև Հանձնաժողովի աշխատողները և վարչական վարույթի մասնակիցները և (կամ) նրանց ներկայացուցիչները: Հանձնաժողովի դռնփակ նիստին մասնակցող Հանձնաժողովի աշխատողների կազմը որոշում է նիստը վարողը: Հանձնաժողովի դռնփակ նիստում տեսանկարահանում և (կամ) ձայնագրում կատարելը, ինչպես նաև ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ և (կամ) համացանցով հեռարձակում իրականացնելն արգելվում է: Եթե դռնփակ նիստը անհրաժեշտությունից ելնելով ձայնագրվել է, ապա վարչական վարույթի մասնակիցները դռնփակ նիստի ձայնագրությունը կարող են ստանալ համապատասխան դիմում ներկայացնելուց հետո 3-օրյա ժամկետում:
Վարչական վարույթի մասնակիցներից և (կամ) նրանց ներկայացուցիչներից վերցվում է ստորագրություն՝ դռնփակ նիստի ընթացքում բացահայտված գաղտնի տեղեկությունները չհրապարակելու և չօգտագործելու մասին: Վարչական վարույթի մասնակիցները և (կամ) նրանց ներկայացուցիչները նախազգուշացվում են բացահայտված գաղտնի տեղեկությունները հրապարակելու կամ օգտագործելու համար օրենքով սահմանված պատասխանատվության մասին:

38. Հանձնաժողովի նիստն անցկացվում է Հանձնաժողովի գտնվելու վայրում կամ Հանձնաժողովի նախագահի նախաձեռնությամբ` այլ վայրում: Նիստը սկսվում է նախօրոք նշանակված օրը և ժամին: Նիստի աշխատանքները նշանակված օրը չավարտելու դեպքում այն շարունակվում է նիստը վարողի կողմից սահմանված այլ ժամկետում:

39. Հանձնաժողովի նիստը հրավիրում, նախագահում (վարում) է Հանձնաժողովի նախագահը, իսկ նրա բացակայության դեպքում` նրան փոխարինող անձը:

40. Նիստի բնականոն ընթացքն ապահովում է նիստը վարողը: Նիստում հարցերի ու ելույթների հերթականությունը սահմանում է նիստը վարողը: Հարցերի սպառումից և ամփոփումից հետո հարցեր չեն տրվում:

41. Հանձնաժողովի նիստի` նախապես հաստատված օրակարգը հրապարակում է նիստը վարողը: Նիստը վարողը սահմանում է օրակարգում ընդգրկված հարցերի քննարկման հերթականությունը, որից հետո հրապարակում է նիստի անցկացման ընթացակարգը:

42. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգում ընդգրկված առանձին հարցերի նախնական քննարկման համար, ըստ անհրաժեշտության, Հանձնաժողովի նախագահի կամ անդամի նախաձեռնությամբ կամ գլխավոր քարտուղարի կամ կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարի առաջարկությամբ կարող է անցկացվել նախանիստ, որին մասնակցում են Հանձնաժողովի նախագահը, անդամները, գլխավոր քարտուղարը, կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներն ու համապատասխան աշխատողները: Անհրաժեշտության դեպքում, Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ կամ համաձայնությամբ, նախանիստին կարող են հրավիրվել նաև այլ անձինք:

43. Հանձնաժողովի դռնբաց նիստին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում են գլխավոր քարտուղարը, Հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները և համապատասխան աշխատողները, ինչպես նաև Հանձնաժողովի նախագահի խորհրդականը և օգնականը:

44. Հանձնաժողովի նիստի կամ նիստում տվյալ հարցի քննարկման մասնակիցների ցանկը Հանձնաժողովի նախագահի համաձայնությամբ սահմանում է գլխավոր քարտուղարը: Նշված անձանց նիստի մասին ծանուցումը (տեղեկացումը) ապահովում է Հանձնաժողովի համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումը:

45. Հանձնաժողովի նիստում քննարկման ներկայացվող որոշման նախագիծը պատրաստում է(են) Հանձնաժողովի համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանում(ներ)ը` Հանձնաժողովի նախագահի կամ գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ կամ Հանձնաժողովի անդամ(ներ)ը` սեփական նախաձեռնությամբ:

46. Հանձնաժողովի քննարկմանը հարցը ներկայացվում է Հանձնաժողովի որոշման նախագծի տեսքով: Անհրաժեշտության դեպքում նախագծի հետ միաժամանակ պատասխանատու կատարողը (կատարողները) ներկայացվող հարցի վերաբերյալ ներկայացնում է (են) նաև տեղեկանք կամ դրա ընդունման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը: Օրենքով սահմանված գաղտնիք պարունակող փաստաթուղթը ներկայացվում է սահմանված կարգով:

47. Հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացվող փաստաթուղթը պետք է ներառի հարցի վերլուծությունը, կոնկրետ առաջարկություն(ներ) և (կամ) հանձնարարական(ներ):

48. Հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացվող որոշման նախագիծը պետք է համաձայնեցվի (նշագրվի) Հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության, շահագրգիռ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների, անհրաժեշտության դեպքում՝ Հանձնաժողովի նախագահի խորհրդականի, օգնականի, գլխավոր քարտուղարի, ինչպես նաև տվյալ ոլորտի աշխատանքները և (կամ) առանձին գործառույթների իրականացումը համակարգող Հանձնաժողովի անդամի հետ: Համաձայնեցման ներկայացվող որոշման նախագծին կից միաժամանակ ներկայացվում են դրա ընդունման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը, այլ նյութեր:

49. Հանձնաժողովի որոշման նախագծի (կից նյութերի) ձևի և (կամ) բովանդակության վերաբերյալ ծագած անհամաձայնության դեպքում սույն կանոնադրությամբ նախատեսված նշագրման իրավասություն ունեցող անձը որոշման նախագծում կամ առանձին տեղեկանքում պետք է նշում կատարի իր անհամաձայնության կամ վերապահումով համաձայնության հիմքերի (պատճառների) մասին:

50. Հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացված հարցը կարող է հանվել օրակարգից կամ քննարկումից, ինչպես նաև օրակարգում կարող է ներառվել լրացուցիչ հարց` քվեարկությամբ:

51. Հանձնաժողովի նիստում քննարկվող հարցը զեկուցում է այն պատրաստող կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում, Հանձնաժողովի նախագահի կամ գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ կամ համաձայնությամբ` այլ աշխատող:

52. Զեկուցողին հարցերի, դրանց պատասխանների կամ ելույթների հերթականությունը և ժամանակը սահմանում է նիստը վարողը: Հանձնաժողովի նիստերի անցկացման հետ կապված այլ` օրենքով և սույն կանոնադրությամբ չնախատեսված հարցերը կարգավորվում են նիստը վարողի կողմից:

53. Հանձնաժողովի նախագահին նիստի օրակարգի վերաբերյալ գրավոր առաջարկություններ կարող են ներկայացվել նիստի անցկացման օրվանից առնվազն 1 օր առաջ: Նիստի ժամանակ նիստի օրակարգում կարող են ընդգրկել արտահերթ հարցեր նիստի մասնակիցներից մեկի բանավոր առաջարկությամբ:

54. Պատասխանատու կատարողը Հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացվող հարցին վերաբերող փաստաթղթերը Հանձնաժողովի նիստի անցկացման օրվանից առնվազն 5 օր առաջ հանձնում է Հանձնաժողովի համապատասխան պաշտոնատար անձին, որը, դրանք, ստանալուց հետո 1-օրյա ժամկետում, տրամադրում է Հանձնաժողովի անդամներին, կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին, ինչպես նաև նիստի համապատասխան մասնակիցներին:

55. Նիստի օրակարգը (բացառությամբ արտահերթ քննարկվող հարցերի) Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ կազմում և հաստատման է ներկայացնում Հանձնաժողովի համապատասխան պաշտոնատար անձը: Հանձնաժողովի նիստերի անցկացման նախապատրաստումն ապահովում է Հանձնաժողովի համապատասխան պաշտոնատար անձը:

56. Հանձնաժողովի նիստում որոշումներն ընդունվում են նիստին մասնակցող անդամների ձայների մեծամասնությամբ: Քվեարկությունից ձեռնպահ մնալը կամ ձայնի փոխանցումը Հանձնաժողովի մեկ այլ անդամի չի թույլատրվում: Ձայների հավասար բաշխման դեպքում Հանձնաժողովի նախագահի կամ նրան փոխարինող անձի ձայնը որոշիչ է:

57. Քննարկման արդյունքում Հանձնաժողովի կողմից կայացվում է որոշում: Ծանուցված անձանց չներկայանալը չի խոչընդոտում քննարկման անցկացմանը և որոշումների ընդունմանը:

58. Հանձնաժողովի բանավոր (արձանագրային) որոշումը կատարման է տրամադրվում Հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունից քաղվածքի տեսքով:

59. Հանձնաժողովի նիստերն արձանագրվում են: Հանձնաժողովի նիստերն, անհրաժեշտության դեպքում, կարող են ձայնագրվել: Նիստի արձանագրության վարման աշխատանքներն իրականացնում է Հանձնաժողովի համապատասխան պաշտոնատար անձը, համակարգումը` գլխավոր քարտուղարը: Հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ նշվում են համառոտ տեղեկություններ նիստի անցկացման վայրի, ժամանակի, օրակարգի, մասնակիցների, ելույթների և քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ:

60. Հանձնաժողովի համապատասխան պաշտոնատար անձը, Հանձնաժողովի նիստի ավարտից հետո 3-օրյա ժամկետում, իր կողմից ստորագրված նիստի արձանագրությունը ներկայացնում է նիստը վարողի ստորագրմանը: Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները ներքին օգտագործման փաստաթղթեր են, պահվում են Հանձնաժողովի համապատասխան պաշտոնատար անձի մոտ և սահմանված կարգով արխիվացվում:

61. Հանձնաժողովի այն որոշման նախագիծը, որն ընդունվել է, սակայն քննարկման ընթացքում դրա վերաբերյալ արվել են դիտողություններ և (կամ) առաջարկություններ, լրամշակվում է հարցը ներկայացնող պատասխանատու կատարողի կողմից: Լրամշակված որոշման նախագիծը նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ, քան 3-օրյա ժամկետում, նշագրվում է դիտողություն և (կամ) առաջարկություն ներկայացրած անձի (անձանց) կողմից:

62. Հանձնաժողովի նիստում ներկայացված որոշման նախագծի չընդունման դեպքում այդ մասին նշվում է նիստի արձանագրության մեջ, և Հանձնաժողովի համապատասխան պաշտոնատար անձը այն, համապատասխան հանձնարարականով, վերադարձնում է համապատասխան Հանձնաժողովի անդամին կամ կառուցվածքային ստորաբաժանմանը:

63. Հանձնաժողովի նիստում ներկայացված լրացուցիչ փաստաթղթերը դրա ավարտից հետո ուղարկվում են Հանձնաժողովի ընդհանուր բաժին` սահմանված կարգով մուտքագրելու համար:

64. Հանձնաժողովի որոշումը տպագրվում է սահմանված ձևաթղթի վրա, որի վրա դրվում է Հանձնաժողովի կնիքը:

65. Վարչական ակտի ընդունումից հետո հասցեատիրոջն է հանձնվում դրա պատճենը՝ 5 օրվա ընթացքում, իսկ այլ ակտերի ընդունումից հետո՝ օրենքով սահմանված ժամկետներում: Նշված գործողությունների իրականացումն ապահովում է Հանձնաժողովի ընդհանուր բաժինը: Ընդունված որոշումների կատարման նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է(են) հարցը Հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացրած` համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումը կամ աշխատողը, իսկ վերահսկողությունը` Հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարը:

66. Հանձնաժողովի համապատասխան պաշտոնատար անձը, Հանձնաժողովի որոշումը (պատճենը) համապատասխան հասցեատիրոջն առաքելուց հետո, 2-օրյա ժամկետում այն տեղադրում է Հանձնաժողովի ներքին համակարգչային ցանցում: Հանձնաժողովի որոշումների բնօրինակները պահվում են Հանձնաժողովի համապատասխան պաշտոնատար անձի մոտ և սահմանված կարգով արխիվացվում:

67. Հանձնաժողովում առկա փաստաթղթերն ու այլ նյութերը պահպանվում և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հանձնվում են արխիվ:

68. Հանձնաժողովի կնիքը պահվում է Հանձնաժողովի համապատասխան պաշտոնատար անձի մոտ` չհրկիզվող պահարանում, իսկ դրոշմակնիքը և դրոշմիկները պահվում են Հանձնաժողովի ընդհանուր բաժնում: Դրանք օգտագործվում են սահմանված դեպքերում և կարգով:

69. Հանձնաժողովի նախագահի կողմից նշանակվող անձանց գործուղումներն իրականացվում են Հանձնաժողովի նախագահի հրամանով, իսկ գլխավոր քարտուղարի կողմից նշանակվող աշխատողների գործուղումները՝ գլխավոր քարտուղարի հրամանով:

70. Գործուղման մեկնած Հանձնաժողովի անդամները և աշխատողները, գործուղման ավարտից հետո` 7-օրյա ժամկետում, ներկայացնում են զեկուցագիր գործուղման ընթացքի և դրա ֆինանսավորման վերաբերյալ, ինչպես նաև հանդես գալիս գործուղման ընթացքում ձեռքբերած տեղեկությունների, իսկ դրանց կիրառման հնարավորության առկայության դեպքում` նաև համապատասխան փորձի ներդրման մասին զեկուցմամբ:
 
 
VI. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՒՅՔԸ
 
71. Հանձնաժողովն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ: Հանձնաժողովի գույքը ձևավորվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Հանձնաժողովի տիրապետմանն ու օգտագործմանը հանձնված (ամրացված) գույքից: Հանձնաժողովը տիրապետում, օգտագործում, իսկ այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում նաև տնօրինում է իրեն հանձնված գույքը:

72. Հանձնաժողովի կարիքների համար գնումները կատարվում են «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով: Գնումների գործընթացը համակարգում է գլխավոր քարտուղարը:


VII. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

73. Հանձնաժողովը վարում է հաշվապահական հաշվառում և օրենքով սահմանված կարգով ներկայացնում հաշվապահական հաշվետվություններ:

74. Հանձնաժողովի ֆինանսական գործառնություններն իրականացվում են գանձապետական համակարգի միջոցով:

75. Ֆինանսական գործառնությունների իրականացման համար պատասխանատու է գլխավոր քարտուղարը, որն իրականացնում է «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքով սահմանված լիազորությունները:
 
 
 
11/01/2019
 
 
This website was developed with the assistance of the United States Agency
for International Development (USAID).
The views expressed do not necessarily reflect those of the United States Agency for International Development or the United States Government.