Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Բանակցային ուժեղ դիրք

Տնտեսավարող սուբյեկտն ունի բանակցային ուժեղ դիրք, եթե՝

  •  համապատասխան ոլորտում իր էական ազդեցության շնորհիվ կարող է ապահովել համապատասխան ապրանքների մուտքն իրացման շուկա, և այլ տնտեսավարող սուբյեկտները առանց տվյալ տնտեսավարող սուբյեկտի հետ համագործակցության հնարավորություն չունեն գործելու տվյալ ոլորտում, կամ
  • տվյալ տնտեսավարող սուբյեկտի ընդհանուր կառավարման ներքո գործում են չորս կամ ավելի առևտրային օբյեկտներ (առևտրային ցանց), կամ
  • տվյալ տնտեսավարող սուբյեկտին պատկանող կամ նրա կողմից օգտագործվող միևնույն ապրանքային նշանի կամ անհատականացման այլ միջոցի ներքո գործում են չորս կամ ավելի առևտրային օբյեկտներ (առևտրային ցանց), որոնցում իրացման տարեկան հասույթը գերազանցում է ընդհանուր երեք միլիարդ դրամը:

(Մանրամասն տեղեկատվության համար տե՛ս «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքի 11-րդ հոդված):

Բանակցային ուժեղ դիրք ունենալը օրենքով չի արգելվում, այլ արգելվում է այդ դիրքի չարաշահումը։

Բանակցային ուժեղ դիրքի չարաշահում է համարվում.

  • տնտեսավարող սուբյեկտի ցանկացած գործողություն կամ վարքագիծ, որը հիմնավորված չէ տնտեսական պայմաններով կամ գործոններով և վնասում է կամ կարող է վնասել բանակցություններում թույլ դիրք ունեցող կողմի շահերը:
  • ապրանքներ ձեռք բերելուց անհիմն հրաժարվելը, խտրական պայմանների սահմանումը կամ կիրառումը, ձեռնարկատիրական հարաբերությունների անհիմն դադարեցումը, պայմանագրի կողմին պայմանների պարտադրումը, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ դեպքեր:

(Մանրամասն տեղեկատվության հանար տե՛ս «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքի 12-րդ հոդված):

  • Հանձնաժողովի կողմից բանակցային ուժեղ դիրքի վերաբերյալ հարուցված վարույթների իրականացման ժամկետը 6 ամիս է:
  • Այն դեպքում, երբ վարույթ հարուցելու մասին որոշումը ստանալու օրվանից երկշաբաթյա ժամկետում պատասխանող կողմն ընդունում է իրեն վերագրվող իրավախախտման փաստը և վերացնում է իրավախախտման հետևանքները, վերջինս կարող է արագացված վարույթ կիրառելու մասին միջնորդություն ներկայացնել Հանձնաժողով, որը Հանձնաժողովի կողմից բավարարվում կամ մերժվում է ստանալու օրվանից տասն օրվա ընթացքում: Հանձնաժողովի կողմից միջնորդությունը բավարարելու դեպքում վարույթի ամփոփման որոշումը կայացվում է արագացված վարույթ կիրառելու մասին որոշման ընդունման օրվանից մեկամսյա ժամկետում:

Բանակցային ուժեղ դիրքի չարաշահման համար նշանակվող տուգանքի չափը կազմում է բանակցային ուժեղ դիրքը չարաշահած տնտեսավարող սուբյեկտի հասույթի մինչև 10 տոկոսը:

Արագացված վարույթ կիրառելու դեպքում բանակցային ուժեղ դիրքի չարաշահման համար նշանակվում է տուգանք ապրանքային շուկայում բանակցային ուժեղ դիրքը չարաշահած տնտեսավարող սուբյեկտի հասույթի մինչև 5 տոկոսի չափով:

Տուգանքի վճարման պարտականությունը համարվում է պատշաճ կատարված Հանձնաժողովի որոշմամբ նշանակված տուգանքի 75 տոկոսը որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երկամսյա ժամկետում, վճարելու դեպքում:

(Մանրամասն տեղեկատվության համար տե՛ս «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքի 88-րդ հոդված, 93-րդ հոդված 4-րդ և 13-րդ մասեր, 100-րդ հոդված):

  • Ո՞վ կարող է ներկայացնել.

Բանակցային ուժեղ դիրքի չարաշահման մասին գրավոր հաղորդում կարող են ներկայացնել ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք:

  • Ի՞նչ ժամկետներում է իրականացվում հաղորդման քննարկումը.

Հաղորդումը Հանձնաժողովում քննարկվում է մեկամսյա ժամկետում, որի արդյունքում ընդունվում է տնտեսական մրցակցության բնագավառում իրավախախտման վերաբերյալ վարույթ հարուցելու կամ վարույթի հարուցումը մերժելու մասին որոշումներ:

  • Ի՞նչ եղանակով կարող է ներկայացվել հաղորդումը.

Հաղորդումը ներկայացվում է Հանձնաժողովի էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։

Հաղորդումը կարող է ներկայացվել նաև՝

որոնց դեպքում անհրաժեշտ է լրացնել ստորև ներկայացված հաղորդման ձևանմուշը, ստորագրել այն, կցել անհրաժեշտ նյութերը և ներկայացնել Հանձնաժողով:

 

Հաղորդման ձևանմուշ (ֆիզիկական անձանց համար)

Հաղորդման ձևանմուշ (իրավաբանական անձանց համար)